Ředitel Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha

na základě zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kriteriích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)

    
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA 2019


1. Seznam rezidenčních míst v oborech specializačního vzdělávání:         

Obor   Počet rezidenčních míst
Chirurgie  1
Psychiatrie   1
Vnitřní lékařství   1


2. Lhůta pro podání přihlášky s přílohami podle bodu 4.:

-  příjem přihlášek ukončen dnem: 

 • chirurgie -  19. 7. 2019 včetně (do 14:30 hod.)
 • vnitřní lékařství – 19. 8. 2019 včetně (do 14:30 hod.)
 • psychiatrie  - 25. 7. 2019 včetně (do 14:30 hod.)

-  přihlášky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.


3. Adresa a způsob podání přihlášky:
- poštou:
                       Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
                       U Vojenské nemocnice 1200
                       169 02 Praha 6
                       Odbor vojenské personalistiky – Oddělení vzdělávání


- osobně:
v pracovních dnech  Po – Pá od 7:00 – 14:30 hod. na výše uvedenou adresu Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (dále jen ÚVN); budova F1, 1. patro, č. dv. 120, Odbor vojenské personalistiky (dále jen OVP) – Oddělení vzdělávání.

Obálka musí být opatřena:

 • zpáteční adresou uchazeče
 • označením „Výběrové řízení: Rezidenční místa 2019 - název oboru – NEOTEVÍRAT“.

4. Seznam příloh, které uchazeč předkládá s přihláškou*:

 • vyplněný osobní dotazník*
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců**
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců**
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
 • neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal
 • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
 • přehled odborné praxe uchazeče


*) přílohy jsou spolu s přihláškou ke stažení na webových stránkách www.uvn.cz vzdělávání/rezidenční_místa
**)  nedokládá uchazeč zaměstnaný u vyhlašovatele

5. Kritéria pro hodnocení uchazečů: 

Povinná kritéria dle vyhlášky č. 186/2009, Sb.

odborná způsobilost
zdravotní způsobilost
bezúhonnost
zařazení do specializačního vzdělávání

 

Hodnotící kritéria pro osobní pohovor a jejich váha při hodnocení:  
motivace uchazeče pro specializační vzdělávání v oboru dotačního programu  20%
motivace uchazeče ke specializačnímu vzdělávání v ÚVN  30%
dosavadní odborná praxe uchazeče 30%
komunikační schopnosti 10%
znalost cizího jazyka 10%


6. Informace o výběrovém řízení

Výběrové řízení – RM 2019
Chirurgie
Psychiatrie
Vnitřní lékařství

Výběrové řízení  pro obor chirurgie  se uskuteční dne 22. 7. 2019.
Čas zahájení: 13:00 hodin.
Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, budova CH1, část B, 1. patro, místnost č. 1.303.1(„Knihovna chirurgie“)

Výběrové řízení  pro obor psychiatrie  se uskuteční dne 26. 7. 2019.
Čas zahájení: 12:00 hodin.
Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, budova C5, přízemí vpravo - ambulance, zasedací místnost.

Výběrové řízení  pro obor vnitřní lékařství  se uskuteční dne 20. 8. 2019.
Čas zahájení: 14:00 hodin.
Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, budova A7, sekretariát Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN, 1. patro, knihovna - č. dv. 116.

Upozorňujeme, že uchazeč o rezidenční místo vypsané pro rok 2019 musí být zařazen do příslušného oboru po 1. 7. 2017.

V případě dotazů kontaktujte Oddělení vzdělávání:

Mgr. Zdeňka Pavlíčková  -  tel.: 973 208 567,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V Praze dne 27.6.2019

Ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha
prof. MUDr. Miroslav ZAVORAL, Ph.D.

Přílohy ke stažení v elektronické podobě:
Příloha 1 – spreadsheet Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta (22 KB)
Příloha 2 – spreadsheet Osobní dotazník rezidenta 2019 (34 KB) (POZOR!!! – Dotazník se skládá z 2 listů + Stupně jazykových znalostí podle Rady Evropy)

Ostatnítní povinné přílohy jsou jmenované v bodu 4. tohoto vyhlášení