Stanovisko Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha ke zvěřejněnému článku „Planá Babišova slova o šetření ve zdravotnictví. Sám lobuje za nákup zbytečného přístroje“, zveřejněném na portále www.zdravotnickydenik.cz dne  7. 6. 2016 :

Na portále www.zdravotnickydenik.cz byl 7. 6. 2016 zveřejněn článek s názvem „Planá Babišova slova o šetření ve zdravotnictví. Sám lobuje za nákup zbytečného přístroje“.  Ačkoliv primárním motivem tohoto článku je evidentně čísi politické PR ve vztahu k ministru financí Andreji Babišovi, k němuž nám komentář nepřísluší, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha (dále jen „ÚVN“) je do manipulativních konstrukcí článku částečně vtažena, a proto jsme nuceni jejím jménem reagovat.

Naše neurochirurgická a neuroonkologická klinika jak počtem, tak kvalitou výkonů představuje jedno z nejvýznamnějších pracovišť svého oboru u nás. Svým propojením s Neuroonkologickým centrem 1. LF UK má rovněž zcela zásadní význam pro akademickou medicínu - vzdělávání mediků, lékařů a vědeckou práci. Její úspěšnost lze doložit oficiálně dostupnymi čísly a měřitelnými výsledky. Rovněž tak se tyto skutečnosti odrážejí v zájmu pacientů o naše pracoviště a v důvěře, kterou v něj oprávněně vkládají.

Je pravdou, že naše Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN se přes trvalou snahu a přes oficiální doporučení České onkologické společnosti ČLS JEP nestala součástí Komplexního onkologického centra (KOC). Tato skutečnost je poněkud raritní. Ačkoli je neuroonkologická péče v zájmu pacientů, ačkoli naprostá většina KOC v republice neurochirurgickou komponentu (přesněji, všechna, která neurochirurgii mají ve svém dosahu) obsahuje a i sám název "Komplexní" to naznačuje, přes naši opakovanou korespondenci s MZČR jsme nikdy neobdrželi z ministerstva zdravotnictví odpověď na dopisy s žádostí stav napravit či alespoň vysvětlit důvod, proč takto neobvyklá situace u nás existuje.

I přes reluktantní postoj miniterstva ovšem nadále hodláme nemocným poskytovat špičkovou péči a rozšiřovat její možnosti. Jakkoli ani v nejmenším netušíme, zda a s kým ministr financí diskutuje, v tomto případě nám nezbývá nic jiného, než panu ministrovi vyjádřit poděkování - pokud podpořil nákup plánovaného přístroje CyberKnife, pak na rozdíl od autora kritického článku pochopil význam záměru ÚVN, kterým je komplexnější a kvalitnější péče o pacienty. Autor článku svými manipulativními konstrukcemi dehonestuje kvalitu špičkových, celosvětově uznávaných odborníků ÚVN, přístroje využívané k léčbě pacientů označuje jako „hračky“ jednotlivců a špičkovou kliniku 1. LF UK a ÚVN a Subkatedry neurochirurgie IPVZ označuje pejorativně jako „superkliniku.“  Samozřejmě jej vůbec nezajímají fakta, jako velikost spádu pacientů: Logistika naplánování a provádění léčby je nyní velmi náročná a přesun pacientů k léčbě na obdobném zařízení, které je instalováno v Ostravě, je pro ně zatěžující, v řadě případů nemožné a zbytečně navyšuje náklady na léčbu.  ÚVN je navíc komplexním cerebrovaskulárním centrem a přístroj by sloužil i pro tyto pacienty, kteří jsou léčeni např. pro mozkové cévní malformace a epilepsii. Neuroradiochirurgický přístroj CyberKnife je vedle moderních metod klasického ozařování schopen i radiochirurgických výkonů, s rozsahem na celé tělo. Výhodou takového řešení je kombinace obou modalit, která plně pokrývá potřeby neuroonkologie (kromě některých velmi specifických diagnóz) a cévní radiochirurgie. Získání tohoto přístroje do ÚVN by bylo velmi zásadním posunem v rámci jejího dlouhodobého směřování, neboť deklaruje a nabízí pacientovi komplexní péči v rámci jednoho centra.

Snaha o pořízení přístroje není tedy nová, je součástí dlouhodobé strategie ÚVN o zkvalitnění a zefektivnění poskytované péče. Tento záměr byl opakovaně konzultován vedením nemocnice se všemi zainteresovanými stranami. Jednání probíhala na úrovni vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny i samotného Ministerstva zdravotnictví ČR. Žádné námitky proti pořízení přístroje při těchto jednáních nebyly nikdy vzneseny. ÚVN tedy způsobem stanoveným ministrem zdravotnictví požádala cestou “Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků" (dále jen „Přístrojová komise“) o doporučení pro nákup přístroje CyberKnife, a to dne 19. 5. 2016. Tato žádost byla vypracována v požadovaném rozsahu a řádně předána k projednání členům uvedené komise. Tvrzení autora článku, který spojuje nemocnici s jinými korupčními aférami, které v minulých letech nastaly na jiných pracovištích, může pověst nemocnice rovněž poškodit. Výrobce přístroje má v ČR pouze jednoho, a to výhradního, zástupce. To není v  možnostech nemocnice měnit a nelze přístroj nepořizovat z důvodu možných historických propojení společníků a osob zainteresovaných v dodavatelské společnosti. Společnost na českém trhu funguje dlouhodobě a nedodávala by pouze přístroj CyberKnife do ÚVN, ale dodává i další obdobné zdravotnické přístroje do různých zdravotnických zařízení v ČR, jejichž zřizovatelem je MZ ČR a jejichž nákup nikdo nezpochybňuje.

V současné době máme celou řadu zkušeností s negativně zaměřenými kampaněmi, které přehlušují či zneužívají objektivní realitu a bezostyšně využívají vše, co se pro hru jejich autorů může hodit. Je smutné, že neváhají ohrozit ani dobré jméno zavedených institucí nebo důvěru pacientů.Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.                           Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
ředitel nemocnice                                                       děkan 1. LF UK v Praze