Základní informace

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

IČ: 61383082
DIČ: CZ 61383082

Zřizovatel: Ministerstvo obrany ČR

Bankovní spojení: ČNB 32123881/0710

IBAN: CZ96 0710 0000 0000 3212 3881
SWIFT: CNBACZPP

Ústřední vojenská nemocnice Praha byla zřízena s účinností od 1. dubna 1994 v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, zřizovací listinou ministra obrany České republiky čj. 4595-1 ze dne 31. března 1994. ÚVN je právnickou osobou s IČO 61383082, která se nezapisuje do obchodního rejstříku a není součástí ozbrojených sil ve smyslu zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších změn. Opatřením zřizovatele č. 13 čj. 182-2/2012-2697 ze dne 13. února 2012 došlo ke změně názvu Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha (dále jen „ÚVN“).

Základní účel a předmět činnosti

ÚVN je zřízena za účelem zabezpečení odborného výcviku a přípravy vojenských zdravotnických pracovníků. K dosažení tohoto účelu poskytuje zdravotní služby, včetně specializovaných a zvláště specializovaných zdravotních služeb, vojákům a fyzickým osobám a uskutečňuje související výzkumnou nebo vývojovou činnost. Na společných pracovištích ÚVN a lékařské fakulty se také uskutečňuje klinická a praktická výuka v akreditovaných studijních programech všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a v akreditovaných studijních programech a vzdělávacích programech nelékařských zdravotnických oborů a související výzkumná a vývojová činnost.

Podrobný předmět a účel činnosti je vymezen ve Statutu ÚVN a Zřizovací listině ÚVN

Statutární orgán

Statutárním orgánem ÚVN je ředitel. Zástupci statutráního orgánu jsou náměstek ředitele ÚVN pro léčebně preventivní péči a náměstek ředitele ÚVN pro ekonomické řízení.

Organizační struktura

pdf Organizační struktura ÚVN (604 KB)

Kontaktní spojení

Asistenční a informační centrum

Tel: +420 973 208 333, +420 973 203 023
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fax: +420 973 203 024
URL: https://www.uvn.cz

Poštovní adresa

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
U vojenské nemocnice 1200
169 02   Praha 6
Česká republika

ID datové schránky

b8mtp8k

Adresa elektronické podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hlavní dokumenty ÚVN

pdf Zřizovací listina Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha včetně dodatků z roku 2019 a 2020 (455 KB)

pdf Statut ÚVN (2.65 MB)

Žádost o informace a postup při vyřizování žádosti

Pravidla podání žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb.

Nejdůležitější právní předpisy, podle kterých ÚVN jedná a rozhoduje

Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Zákon č. 65/2017 Sb., s účinností od 31. 5. 2017 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon)
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Vyhláška č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole
Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
Úmluva o ochraně lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Sdělení č. 96/2001 Sb. m. s.)

Všechny uvedené právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších předpisů a jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky nebo ve Sbírce mezinárodních smluv České republiky (http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx).

Sazebník úhrad

pdf Ceník úhrad v souvislosti s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (225 KB)

pdf Ceník - výpis se zdravotní dokumentace, ceník kopírovacích služeb (178 KB)

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

-

Výhradní licence

-

Vzory licenčních smluv

-

Výroční zprávy

Výroční zprávy o činnosti ÚVN

Výroční zprávy o činnosti ÚVN v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím