Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (dále jen „ÚVN“)  má vytvořen vlastní Interní protikorupční program, který byl vypracován v souladu s Rezortním interním protikorupčním programem vydaným Ministerstvem obrany České republiky.

Ochrana majetku státu a veřejných financí je v ÚVN jedním ze základních pilířů uvedeného Interního protikorupčního programu a základní prioritou řídícího a rozhodovacího procesu vrcholového managementu. Hlavním cílem Interního protikorupčního programu je především odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady korupčního jednání, stanovovat cesty a systémová opatření vedoucí k účinnému a efektivnímu snižování případných korupčních rizik v podmínkách ÚVN.

Uvedenou problematiku řeší především úsek náměstka ředitele. Zabývá se tak mimo jiné i podanými oznámeními upozorňujícími na možné korupční jednání a jejich vyhodnocováním.

Protikorupční prostředí v ÚVN

Protikorupční prostředí v ÚVN je vytvářeno především:

 • permanentním posilováním morální celistvosti zaměstnanců ÚVN
 • průběžným a aktivním propagováním etických a morálních zásad vyplývajících z Etického kodexu ÚVN
 • nastavením důvěryhodného systému, který umožňuje oznámení podezření na korupční jednání
 • transparentností a zpřístupňováním informací o nakládání s veřejnými prostředky
 • vzděláváním zaměstnanců a samotnou ochranou oznamovatelů korupčního jednání
 • interním protikorupčním programem, který zahrnuje analýzu případných korupčních rizik, kontrolu, pravidelné roční vyhodnocování účinnosti a dopadů interního protikorupčního programu ÚVN a případnou aktualizaci

 

Oznámení podezření na korupční jednání

V případě, že má osoba důvodné podezření na korupční jednání v ÚVN, má možnost podat oznámení o podezření na korupční jednání:

osobně nebo písemnou formou: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha,
Náměstek ředitele
U Vojenské nemocnice 1200,
Praha 6
169 02
telefonicky – protikorupční linka: +420 973 208 522
oznámení podané e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Informace o postupu při podání oznámení

 • ÚVN se bude každým oznámením zabývat, je upřednostňováno osobní oznámení;
 • v zájmu řádného prošetření a zjištění skutečného stavu je nezbytné poskytovat informace aktuální, konkrétní a ověřitelné;
 • v průběhu prováděného šetření je vždy plně respektována presumpce neviny a ochrana osobních a citlivých dat;
 • je upřednostňováno osobní jednání; pokud jde o jinou formu podání oznámení, doporučuje se zanechání kontaktu, který je považován za přísně důvěrný údaj;
 • podání oznámení na podezření z korupčního jednání není v žádném případě na újmu osoby, která toto oznámení podala nebo se jí přímo dotýká;
 • písemné stížnosti bez identifikace stěžovatele se jako stížnosti potenciálně upozorňující na korupční jednání šetří bezodkladně v případě, pokud je jejich obsah závažný a s ohledem na jejich podstatu by nebylo účelné je prošetřovat později; anonymní stížnosti se tak prošetřují pouze v případech, obsahují-li konkrétní údaje o porušování zákonů či jiných právních a pracovních předpisů, zneužívání postavení a funkce a o dalších závažných nedostatcích v činnosti zaměstnanců ÚVN (případné postoupení pověřeným orgánům Vojenské policie);
 • Lhůta pro vyřízení oznámení je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení; ve zvlášť závažných případech může být tato lhůta prodloužena o dalších 30 dnů.

 

Transparentnost a zpřístupňování informací o veřejných prostředcích.

Transparentní zveřejňování a zpřístupňování informací o nakládání s veřejnými prostředky a s majetkem státu v podmínkách ÚVN umožňuje veřejnou kontrolu a zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalování možného korupčního jednání.

 

Životopisy vedoucích pracovníků 

Jméno telefon e-mail
pdf prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D. (144 KB) +420 973 202 712 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pdf Ing. Daniela Kamarádová (141 KB) +420 973 202 708 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pdf MUDr. Ivan Jeřábek (145 KB) +420 973 208 397 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pdf Mgr. Lenka Gutová, MBA, LL.M (148 KB) +420 973 202 714 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pdf Ing. Radka Kejmarová, MBA (145 KB) +420 973 208 398 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pdf plk. Ing. Zdeněk Brabec, Ph. D. (144 KB) +420 973 208 522 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pdf Mgr. Jitka Zinke (142 KB) +420 973 203 554 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pdf MUDr. František Bílek, Ph.D. (194 KB) +420 973 208 268 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pdf pplk. Ing. Jaroslav Kozel (140 KB) +420 973 202 860 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pdf mjr. PharmDr. Michal Kočí (108 KB) +420 973 208 373 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Seznam přednostů, primářů a ved. odborů 

pdf Seznam primařů, přednostů a vedoucích odborů (209 KB)