B Umístění: budova B, vchod B1

V Ústřední vojenské nemocnici působí multidisciplinární tým paliativní péče, jehož úkolem je poskytovat komplexní péči pacientům s nevyléčitelnou nemocí včetně pacientů v závěru života, s cílem zlepšit kvalitu života jim i jejich rodinám. Ve spolupráci s ošetřujícími lékaři a sestrami všech oddělení pomáháme koordinovat lékařskou péči s respektem k pacientovým přáním a potřebám. Facilitujeme či vedeme rozhovory o závažné diagnóze, prognóze, o pacientových hodnotách a preferencích, pomáháme formulovat realistické cíle léčby, nastavovat vyhovující symptomovou léčbu i plánovat propuštění z nemocnice se zajištěním pokrytí všech potřeb pacienta v závěru života.

 

Projekt je realizován s finanční podporou
hlavního města Prahy

 

Lékař týmu poskytuje konziliární službu pro všechna oddělení ÚVN, doporučuje nebo nastavuje pacientovi individuálně léčbu nejčastějších nebo očekávaných symptomů, souvisejících s nevyléčitelnou nemocí, včetně léčby bolesti. Přebírá také do ambulantní péče pacienty v dosud dobré celkové kondici.

Fyzioterapeut v týmu pracuje individuálně s pacienty s cílem udržet jejich co největší soběstačnost a překonat specifické deficity spojené s nevyléčitelnou nemocí a zábránit rozvoji sekundárních změn; doporučuje vhodné kompenzační pomůcky i úpravy domácího prostředí a v případě zájmu edukuje rodinné příslušníky.

Nedílnou součástí paliativního týmu ÚVN je zdravotně-sociální pracovník, který přispívá ke zmírnění či předcházení psychosociálních potíží nemocného i jeho nejbližších. Díky individuálnímu sociálně-právnímu poradenství získává klient i jeho blízcí důležitou pomoc, podporu a informace týkající se nejen možností specializované terénní či lůžkové hospicové péče, ale i systému dávek nemocenského pojištění pro osoby pečující a dávek pro osoby se zdravotním postižením.

Úkolem klinického farmaceuta je, ve spolupráci s lékařem, výběr vhodné farmakoterapie, či úprava stávající farmakoterapie paliativních pacientů tak, aby byly co nejlépe potlačeny symptomy spojené s onemocněním a s terminálním stavem pacienta (tj. léčba bolesti, neklidu a úzkosti, výběr vhodných lékových forem léčiv apod.). Psycholog týmu zajišťuje podpůrnou péči v období sdělování závažné diagnózy a prognózy, nabízí doprovázení v období nemoci, emoční podporu, pomoc při zvládání obav a strachů spojených s onemocněním. Psychologickou podporu poskytujeme i rodinným příslušníkům a blízkým pacienta.

Poradce pro pozůstalé nabízí podporu a provázení pozůstalých po úmrtí blízkého. Poradenství je možné využít kdykoliv. Po úmrtí blízkého pro možnost psychické podpory a naplánování prvních kroků potřebných k vyřízení pohřbu. Kdykoliv později, kdy pozůstalý vnímá potřebu hovořit o svých pocitech, o zemřelém a nechce zatěžovat okolí nebo nikoho nemá, v případě, že se cítí bezradný a neví, jak dál.

Kaplan poskytuje svoji přítomnost, podporu a doprovázení pacientům, jejich rodinám i pečujícímu personálu. Nabízí rozhovor i mlčení, modlitbu, prostor pro otevírání spirituálních témat. Je připraven pomoci v hledání, jak se vyrovnat s odchodem a v přípravě rituálů rozloučení. Zprostředkovává kontakt na duchovní mimo ÚVN.

Členové týmu docházejí bud jednotlivě za hospitalizovanými pacienty podle jejich individuálních potřeb a za koordinace ošetřujícím lékařem a/nebo sestrou, nebo se setkávají týmově s pacientem a jeho rodinou ve formě jakési “rodinné konference”. I po propuštění z nemocnice pokračuje kontakt s týmem paliativní péče dle potřeb pacienta ambulantní formou.

pdf Žádost o přijetí k hospitalizaci na Oddělení paliativní péče ÚVN Praha (308 KB)


Kontakty