Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo osm Resortních bezpečnostních cílů (RBC), jako opatření k zajištění vyšší bezpečnosti pacientů i kvalitě poskytované zdravotní péče. Naplněním Resortních bezpečnostních cílů v ÚVN usilujeme o snížení nejčastějších rizik při poskytování zdravotní péče.

 

Bezpečná komunikace

Pro zajištění bezpečné a efektivní komunikace mezi zdravotníky jsme zavedli jednotný postup pro ústní a telefonickou komunikaci při ordinování léčiv a hlášení laboratorních výsledků pacientů.

  pdf Bezpečná komunikace (2.68 MB)

 

Bezpečné předávání pacientů

Bezpečné předávání pacientů mezi jednotlivými pracovišti zajišťují pouze pracovníci ÚVN, kteří mají pro tuto činnost stanovenou kompetenci.

pdf Bezpečné předávání pacientů (1.82 MB)

 

Bezpečnost při používání rizikových léčiv

Klademe důraz na bezpečné uskladnění a podávání rizikových léčiv (návykové látky, hepariny, inzuliny, koncentrované elektrolyty, cytotoxická léčiva). V ÚVN jsou riziková léčiva na každém oddělení uložena odděleně od běžně užívaných léčiv, aby bylo zamezeno případnému zneužití či nesprávnému podání léčiva.

pdf Bezpečnost při používání rizikových léčiv (2.56 MB)

 

Bezpečná identifikace pacientů

V rámci přijetí do naší nemocnice Vám přijímající sestra umístí na zápěstí identifikační náramek, který slouží k prevenci záměny a přispívá k zajištění Vašeho bezpečí. Na náramku je uvedeno jméno, příjmení, datum narození a zkratka oddělení, na které jste přijat. Barva náramku je zvolena dle rizika pádu pacienta.

pdf Identifikace pacientů v ÚVN (3.06 MB)

 

Prevence pádů pacientů

Při vstupním vyšetření provádí sestry u všech pacientů na lůžkových odděleních hodnocení rizika pádu pacienta. Pacienti s vysokým rizikem pádu, obdrží na zápěstí náramek červené barvy. Pro všechny pacienty jsou stanovena preventivní opatření vedoucí ke snížení rizika pádu.

pdf Prevence pádů (2.53 MB)

pdf Pravidla pro pacienty s rizikem pádu (1.55 MB)

 

 

Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech

Používáme standardizovaný způsob označování místa výkonu, zajišťujeme účast pacienta na označování místa operačního výkonu. Před samotným výkonem provádíme tzv. bezpečnostní proceduru, jejímž cílem je ověření správnosti identifikace pacienta, výkonu, operačního pole, nástrojů a implantátů.

pdf Prevence záměny pacienta (2.17 MB)

 

Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče

Základním opatřením zaměřeným na snižování rizika vzniku nemocniční infekce je hygiena rukou. Klademe velký důraz na zavádění a dodržování správných postupů hygieny rukou během poskytování péče.

pdf Hygiena rukou při poskytování zdravotní péče (4.44 MB)

 

Prevence výskytu dekubitů

ÚVN věnuje velkou pozorost problematice výskytu proleženin. Vynakládá prostředky nejen do materiálních pomůcek, ale i do vzdělávání personálu. Dekubitům se snažíme předcházet a pokud již vzniknou, tak je snahou zachytit je včas a ihned zahájit nápravná opatření a léčbu. Na odborných odděleních jsou k dispozici polohovací pomůcky, antidekubitální podložky, preventivní a ochranné přípravky na kůži, specialní krycí materiály; pro vysoce ohrožené pacienty  jsou  k dispozici speciální nafukovací matrace, které výrazně snižují riziko tlaku.

pdf Prevence výskytu dekubitů (1.62 MB)