C5 Umístění: budova C, vchod C5, 2.patro

 

Organizaci činnosti Oddělení dlouhodobé péče řídí vrchní sestra, která je přímo podřízena náměstkyni ředitele pro nelékařské profese ÚVN Praha a spolupracuje se zdravotně sociální pracovnicí. Lékařská péče je zajištěna lékaři pod vedením vedoucího lékaře.

Vrchní sestra
Bc. Ivana Chánová
tel: +420 973 203 706
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Ivana Chánová
Odpovídá za organizační činnost, ošetřovatelskou péči, výchovu a vzdělávání nelékařského personálu.

 

Pro klienty ODP je k dispozici zdravotně sociální pracovník na tel. 973 202 733.

 

Odborná lékařská i ošetřovatelská péče je poskytována v rozsahu hrazeném zdravotní pojišťovnou. Služba je zabezpečena v nepřetržitém provozu lékařským i nelékařským zdravotnickým personálem. Poskytovaná péče je zaměřená na zlepšení soběstačnosti s cílem obnovy sebeobsluhy, dále na doléčení a stabilizaci zdravotního stavu a zapojení klienta zpět do běžného života. Přijímáni jsou klienti, u nichž ambulantními formami péče (tedy péčí doma) nelze zvládnout zhoršující se zdravotní stav. Komplex péče tvoří léčebná a ošetřovatelská péče, fyzioterapeutická péče, nácvik denních dovedností, aktivizační činnosti a psychosociální rehabilitace - ergoterapeutická péče. Jedná se o pacienty se stanovenou diagnózou, u kterých došlo ke zvládnutí akutního onemocnění a u nichž nelze důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu vyžadujícího akutní lůžkovou péči.

Nemocní jsou na oddělení překládáni z odborných oddělení ÚVN Praha po provedení nezbytných diagnostických a terapeutických opatření vedoucích ke stabilizaci stavu a je u nich stanoven léčebný plán, včetně další rehabilitační a ošetřovatelské péče.

Podmínkou přijetí je podaná žádost s indikací ošetřujícího lékaře.

Oddělení dlouhodobé péče přednostně přijímá válečné veterány, jenž disponují osvědčením vydaným v souladu se zákonem č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.

Na péči o klienty Oddělení dlouhodobé péče se podílejí studenti lékařských fakult, zdravotnických škol a dobrovolníci. Je zde provozována canisterapie, poradenská činnost pro seniory a rodiny.

Administrativu spojenou s přijetím, hospitalizací a propuštěním pacientů, včetně účtování pro pacienty a pojišťovny zajišťuje:

Helena Kašparová
tel: +420 973 203 700
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Odpovídá za administrativu spojenou s přijetím, hospitalizací a propuštěním pacientů.

 

Oddělení disponuje 26 lůžky, 3 jednolůžkové pokoje s nadstandardním vybavením, 5 dvoulůžkových pokojů s příslušenstvím, 2 dvoulůžkové pokoje a 3 trojlůžkové pokoje.

Za pobyt na jednolůžkovém pokoji ODP (samostatné WC, sprcha, televizor, telefon, lednice) zaplatí pacient 735,- Kč denně. Za pobyt na dvoulůžkovém pokoji (samostatné WC, sprcha, televizor) zaplatí pacient Kč 250,- Kč denně.

Dlouhodobá odborná ošetřovatelská péče je zajištěna systémem skupinové péče.  Režim pacientů, včetně rehabilitace, se stanovuje individuálně, podle aktuálního psychického a fyzického stavu, při současném respektování práv pacientů a kodexu sester. Jednou týdně se provádí vizita vrchní sestry a ošetřovatelského týmu. 1 x týdně je vizita vedoucího lékaře.

Stav nemocných kontroluje denně lékař, na oddělení je zajištěna lékařská služba v mimopracovní době a během volných a svátečních dnů. Informace o zdravotním stavu pacientů poskytuje lékař oddělení osobám uvedeným pacientem v Obecném souhlasu s hospitalizací. Ostatní informace poskytuje vrchní sestra.

Pokud zdravotní a jiná situace umožňuje dočasné propuštění je po souhlasu ošetřujícího lékaře nemocnému udělena krátkodobá propustka z nemocnice.

Návštěvní hodiny u hospitalizovaných pacientů jsou v ÚVN Praha neomezené. Z hlediska provozních záležitostí nejvíce vyhovují návštěvy v odpoledních hodinách. Všechny návštěvy je nutno nahlásit sestře na oddělení. Návštěvy musí respektovat případná upozornění či omezení ze strany personálu, která jsou v zájmu hospitalizovaného pacienta.