Ústřední vojenská nemocnice a její Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (1. LF UK a ÚVN) patří mezi významná pracoviště v oblasti léčby onemocnění páteře. Tato operační léčba je často spojena se zavedením kovových implantátů do skeletu páteře. Standardně je třeba poměrně rozsáhlá preparace zádových svalů tak, aby mohly být implantáty, za nezbytné rentgenové kontroly, zavedeny bezpečně. V současné době se lékaři na celém světě přiklánějí k tzv. “miniinvazivním operacím páteře“, při nichž dochází k minimálnímu poškození měkkých tkání v okolí páteře.

Touto cestou se vydala i Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, která je od ledna 2021 nově vybavena v České republice unikátní sestavou přístrojů, složenou z mobilní intraoperační počítačové tomografie (BodyTom, Neurologica Samsung) a spinálního robotického systému (ExcelsiusGPS, Globus Medical).

„Tato sestava přístrojů umožňuje dokonalé zobrazení spinální anatomie během operace, kdy je pacient vyšetřen na začátku výkonu těsně po uvedení do anestezie a zájmový úsek páteře je zobrazen v poloze, ve které je pacient na operačním stole. Zároveň jsou získaná data poskytnuta plánovací stanici robotického systému, což umožňuje chirurgickému týmu naplánovat optimální trajektorie pro zavedení instrumentace. Trajektorii vlastního zavedení instrumentace přesně vede aktivní robotické rameno,“ popisuje prof. David Netuka, přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN a dodává, že je to zásadní změna, neboť nespornou výhodou provedení výkonu na této sofistikované sestavě je možnost velice přesného a tím bezpečného zavedení spinální instrumentace. „Tento sofistikovaný systém významně redukuje riziko nepřesného zavedení implantátů, umožňuje též častější provedení velmi šetrných, miniinvazivních páteřních operací. Našim pacientům tak můžeme poskytovat miniinvazivní způsob ošetření, kdy je výrazně redukována pooperační bolest, velkým přínosem pro pacienta je snížení rizika komplikovaného hojení rány a umožnění časnějšího zahájení pooperační rehabilitace. Výhodou pak je zkrácení nezbytné pracovní neschopnosti, což přináší nesporně i ekonomický efekt. Pro operační tým pak znamená toto vybavení snížení doby vystavení rentgenovému záření, kterému se nelze při standardně vedených výkonech vyhnout,“ doplňuje profesor Netuka.

S přístrojem se budou moci seznámit také studenti 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. „Je nesmírně přínosné, že se medici v rámci praktické výuky na našich fakultních klinikách setkávají s takto sofistikovanými metodami léčby a nejmodernějšími přístroji. Pro budoucí lékaře je zásadní, že mají během studia bezprostřední zkušenosti se současnými medicínskými trendy,“ vyzdvihuje děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka. 

Operace páteře provádí Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN v akutním i elektivním režimu objednaných operací. V současnosti jsou na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR prováděny pouze akutní výkony, dominantně po úrazech páteře nebo při nádorovém postižení.

„Dnes byl s využitím této sofistikované sestavy přístrojů operován první pacient se závažným onkologickým onemocněním. Je zatím předčasné dělat závěry, avšak už nyní jsou patrné výhody – přesné a cílené zaměření instrumentace, minimální chirurgická rána, což snižuje zatížení organismu a zakládá na předpokladu, že budeme moci zahájit v brzké době rehabilitaci,“ uvádí vedoucí lékař spondylochirurgie Petr Vaněk, který prováděl výkon.

„Věříme, že bude opět možné v dohledné době zahájit elektivní výkony. Sestavu přístrojů složenou z mobilní intraoperační počítačové tomografie a spinálního robotického systému tak budeme četně využívat i při plánovaných operacích pacientů, zejména s degenerativním postižením páteře. Později bude systém využit i na operace tumorů baze lební, mozkové biopsie, k zavádění hlubokých mozkových elektrod,“ uzavírá přednosta kliniky prof. Netuka.

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN
Spektrum činnosti Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN a Subkatedry neurochirurgie IPVZ zahrnuje léčebně preventivní péči, výuku (pregraduální a postgraduální) a výzkum.

V léčebně preventivní péči klinika zajišťuje operační léčbu celého spektra onemocnění a úrazů centrální
a periferní nervové soustavy, ambulantní servis a nepřetržitou konziliární činnost v oboru. Do funkční neurochirurgie patří komplexní léčba bolesti a operační léčba farmakorezistentní epilepsie. Spektrum poskytované péče ještě doplňují operace některých vrozených vad.

Klinika disponuje sofistikovaným technickým vybavením na evropské úrovni. Jde především o sofistikované přístroje používané při operacích - operační mikroskopy, navigační systémy, ultrazvukové aspirátory a kompletní zařízení pro endoskopické operace. Samozřejmostí je peroperační monitorování nervových funkcí elektrofyziologickými metodami. Nyní je nově vybavena unikátní sestavou přístrojů složenou z mobilní intraoperační počítačové tomografie a spinálního robotického systému.

O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy je největší z českých lékařských fakult – navštěvuje ji přes 4500 studentů. Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů.

Fakulta je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka se koná na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce i v dalších mezioborových centrech. 1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV – evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a biomedicíny – a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.