Vznik oddělení

Počátky seriózního rozvoje vojenské psychologie na území našeho státu se datují od roku 1935, kdy v rámci Vojenského ústavu vědeckého začala pracovat komise pro vojenskou psychologii, od roku 1936 pak byl zřízen Odbor pro vojenskou psychologii s oddělením psychologickým a psychotechnickým. Po 2. světové válce se psychologickým výběrem zabývala Lékařská vyšetřovací stanice Leteckého výzkumného ústavu (1945) a od roku 1953 psychofyziologické oddělení Ústavu leteckého zdravotnictví.
Od roku 1957 pracoval na psychiatrickém oddělení ÚVN Praha klinický psycholog, později byl i na neurologickém oddělení. V roce 1964 vznikla při psychiatrickém oddělení Psychofyziologická výběrová stanice, která se v roce 1966 organizačně osamostanila jako Lékařsko psychologická stanice. Později byla přejmenována na Ústřední lékařsko psychologické pracoviště, aby v roce 1978 získala konečný název Ústřední lékařsko psychologické oddělení (ÚLPO).

Významné osobnosti v historii oddělení

Prvním náčelníkem oddělení se stal v roce 1964 MUDr. Zdeněk Heinzl. Jeho nástupci se postupně stali MUDr. Alois Šturma, MUDr. Oldřich Zámečník, MUDr. Petr Krekule, MUDr. Petr Jurčo, MUDr. Petr Kubej a v roce 1991 znovu MUDr. Zdeněk Heinzl. Současným primářem oddělení je PhDr. Jiří Klose, Ph.D.
Z významných postav české psychologie, které pracovaly v ÚVN Praha, můžeme jmenovat na př. prof. PhDr. Jiřího Hoskovce, nestora české psychologie, bývalého vedoucího katedry psychologie FF UK Praha, prof. PhDr. Pavla Říčana, vedoucího Psychologického ústavu AV ČR, PhDr. Eduarda Bakaláře, zakladatele Asociace dopravních psychologů ČR.

Odborný vývoj oddělení s akcentací na mimořádné úspěchy

Aplikace psychologických metod byla od počátku prvořadě spojena s výběrem osob pro speciální a náročné funkce v armádě. Po úplné motorizaci armády, což znamenalo velký předěl v této problematice, se jednalo především o výběry na funkce vojenských řidičů, dále pak i operátorských profesí. Později bylo psychologické výběrové vyšetření rozšířeno na celou braneckou populaci. Hlavním cílem bylo předběžně eliminovat jedince pro vojenskou službu neschopné. Byly přitom vyvinuty zcela ojedinělé speciální výběrové metody. Jako na jednom z prvních nemocničních oddělení byla do praxe zavedena i výpočetní technika. V roce 1965 byly vytvořeny, v roce 1977 restandardizovány speciální unifikované metody AUT a STOP pro výběry do speciálních profesí.
V oblasti klinické psychologie byla velmi úšpěšně zavedena spolupráce s interními a chirurgickými obory, zvláště v oblasti pooperačních stavů. V rámci nejužší přirozené spolupráce s odborně blízkým psychiatrickým oddělením to bylo rutinní využití psychoterapeutických postupů, speciálně arteterapie.

Současný stav

Ústřední lékařsko psychologické oddělení ÚVN Praha má v současné době dvě základní oblasti působení - Sekci klinické psychologie, jejíž součástí jsou i specializované poradny, a Sekci expertízní, výběrovou. V rámci Sekce klinické psychologie se věnuje komplexní psychodiagnostické, léčebné a posudkové činnosti. Výrazný akcent je v současnosti kladen především na poskytování skupinové i individuální psychoterapie (pro hospitalizované i ambulantní pacienty). Do běžné praxe patří všechny základní psychoterapeutické přístupy (kromě psychoanalýzy), včetně podpůrných postupů jako je hypnóza a relaxace. V rámci psychologické rehabilitace a reedukace je využíván i školený střednězdravotnický personál. Pro personál ostatních somatických oddělení ÚVN jsou připravovány speciální výcvikové programy zaměřené především antistresově, na zlepšení schopnosti komunikace a na regeneraci psychických sil. V rámci Sekce klinické psychologie působí i Poradna pro psychosomatická onemocnění realizovaná ve spolupráci s psychiatrickým oddělením. Dále Poradna pro odvykání kouření, od roku 1996 členem International Network Towards Smoke-Free Hospitals, v roce 1997byla odborná práce Poradny oceněna mezinárodním vedením společnosti.
Sekce expertízní, výběrové psychologie se zabývá speciálně komplexní psychodiagnostikou při posuzování psychické způsobilosti osob pro náročné profese. Od roku 1995 má pracoviště speciálně vybavenou psychologickou laboratoř, kde jsou prováděna veškerá vyšetření asistována počítači. Celé zařízení pro 30 osob má nejmodernější technické řešení, dovoluje vyšetřovat strukturu osobnosti s analýzou reakce na stres při současném sledování vybraných psychofyziologických parametrů a je v rámci interoperability plně kompatibilní s podobnými pracovišti členských států NATO.

Představy o budoucnosti (koncepce odborného rozvoje)

Jednoznačnou prioritou je slaďovat vývoj oddělení s hlavními světovými trendy v oboru, koordinovat zásadní koncepční rozhodnutí se státy NATO a rychle zavádět do praxe nejnovější poznatky a metody.
V oblasti Sekce klinické psychologie půjde hlavně, v rámci koncepce  ÚVN, o rozvoj tzv. "krizové psychologie", tedy odborných aktivit potřebných při zvládání psychických krizí vznikajících jako důsledek závažných životních událostí, které nejsme schopni vyřešit navyklými způsoby, vlastními silami a v přijatelném čase.
V Sekci expertízní, výběrové psychologie to bude znamenat další technický rozvoj psychologických přístrojových metod, zvláště softwarových programů, instalace multimediálních senzorických monitorů nové generace a další. Bude vytvořeno Centrum psychologických služeb pro multinárodní mírové mise NATO, které bude komplexně zajišťovat veškeré zahraniční aktivity AČR, včetně následné péče o veterány a jejich rodiny.