Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2014:

a)

Počet podaných žádostí o informace: 10
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 2

b)
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  1
c)
Neprobíhalo žádné soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti.
d)
Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
e)
Počet stížností podaných podle §16a: 0
f)
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Při vyřizování jedné žádosti byla v souladu s §17 požadována úhrada nákladů. Žadatel úhradu na základě písemného pokynu neprovedl a žádost byla z tohoto důvodu odložena.


Odpovědná osoba: pplk. Ing. Zdeněk Brabec – ředitel Kanceláře nemocnice – personální ředitel