Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, IČ 61383082, výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2015:

a)
Počet podaných žádostí o informace: 6
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

b)Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c)Neprobíhalo žádné soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti
d)Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
e)Počet stížností podaných podle §16a: 0
f)Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: ---

 
Odpovědná osoba: plk. Ing. Zdeněk Brabec, Ph.D. – náměstek ředitele