Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2021:

  1. Počet podaných žádostí o informace: 31
    Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:  3 odmítnutí v plném rozsahu,  5 odmítnutí částečná

  2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 4

  3. Neprobíhalo žádné soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti.

  4. Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

  5. Počet stížností podaných podle §16a: 1

  6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 2 žádosti odloženy z důvodu §14 odst. 5 písm. a 

 

Ředitel Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha
prof. MUDr. Miroslav ZAVORAL, Ph.D.

 

Odpovědná osoba: kpt. PhDr. Lukáš Miklas, MBA – vedoucí starší právník