„Existenci terénních psychiatrických týmů považuji za pokrokovou vymoženost dnešní doby. Pro lidi, kteří se uzavřou před světem, je to jediná možnost pomoci.“

Z děkovného dopisu maminky klienta využívajícího služeb Centra duševního zdraví Prahy 6.

V úterý 1. 10. bylo v rámci dne otevřených dveří slavnostně otevřeno  Centrum duševního zdraví  Prahy 6 . Situování akce do altánu ÚVN v sobě neslo symboliku otevřenosti péče, kterou Centrum duševního zdraví poskytuje. Hosté z ministerstva zdravotnictví, ministerstva obrany, radnice Prahy 6, ředitelé ÚVN i Fokus Praha při slavnostním zahájení vysoce hodnotili péči, kterou  Centra duševního zdraví svým klientům poskytují.  

„Dobro pacienta je pro nás nejvyšší zákon. Těší nás, že se podařilo zahájit v květnu letošního roku činnost Centra duševního zdraví pro Prahu 6 a že jsme tak přímými účastníky reformy psychiatrické péče. Ceníme si, že se naši specialisté z psychiatrie významně podílejí na zkvalitnění  tohoto charakteru péče.  Dbáme o návrat pacientů do běžného života.  A to je i cílem Centra duševního zdraví . Za dobu své činnosti již tým centra spolupracuje s  osmdesáti klienty a dále je nápomocen i jejich blízkým. Většina práce týmu se uskutečňuje v terénu a v přirozeném prostředí klientů. Poděkování patří všem a především Tomášovi Petrovi, který se zasadil o prosazení projektu a jeho uvedení do života,“ zahájil  ředitel ÚVN prof. Miroslav Zavoral.

„Ústřední vojenská nemocnice patří mezi  nejlepší nemocnice v naší zemi a dlouhodobě propojuje vysoce kvalitní péči o armádu s péčí o Pražany, zejména obyvatele Prahy 6. Centrum duševního zdraví pro Prahu 6 je toho důkazem.  Dovolte mi, abych jménem pana ministra obrany Lubomíra Metnara i jménem svým, popřála, aby  nemocní  i jejich blízcí nacházeli v Centru  odbornou pomoc a podporu, která jim umožní lépe se vyrovnávat se svou chorobou, zdolávat její nástrahy a začleňovat se do běžného života,“ popřála Kateřina Blažková, náměstkyně ministra obrany.

„Centra duševního zdraví jsou sice co do objemu financí a lidských zdrojů pouze malou částí reformy péče o duševní zdraví, jakožto komplexního procesu změny systému poskytované péče v této oblasti, ale tím, jak jsou koncipována, se stávají jejím symbolem. Jde totiž o multidisciplinární spolupráci sociálních a zdravotních služeb, které pracují v přirozeném prostředí lidí se závažným duševním onemocněním s cílem zajištění komplexní péče a zvýšení jejich kvality života. K pěti centrům duševního zdraví spuštěným v roce 2018 se v roce 2019 přidalo dalších 12 a do roku 2021 plánujeme v rámci projektů podpořit vznik celkem třiceti Center duševního zdraví,“  uvádí Dita Protopopová, gestorka projektu Deinstitucionalizace, a doplňuje: „Reforma péče o duševní zdraví se podaří, pokud na ní budou intenzivně spolupracovat vedle Ministerstva zdravotnictví i ostatní relevantní ministerstva. V tomto ohledu je Centrum duševního zdraví na Praze 6 skutečně symbolické a příkladné, protože zde do spolupráce vstupuje i Ministerstvo obrany, za co jsme na Ministerstvu zdravotnictví velmi rádi.“

Vznik centra ocenil také radní pro sociální a zdravotní problematiku MČ Praha 6 Marián Hošek: „Jsem rád, že Centrum duševního zdraví vzniklo mezi prvními právě na Praze 6. Obě instituce, které se na činnosti centra podílejí, mají pro Prahu 6 velký význam. Věřím, že tento projekt přispěje nejen ke zlepšení kvality života jeho klientů, ale že také napomůže ke zlepšení společenského vnímání  lidí, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním.“

Petr Hudlička, ředitel Fokusu Praha , shrnul: „Mění se základní model přístupu: „Cílem péče o duševní zdraví by mělo být zotavení. Zní to banálně, ale změna je to velká. Od konceptu velkých léčeben s velkým počtem lůžek a dlouhou dobou hospitalizace přecházíme ke konceptu komunitní péče, kde člověk s duševním onemocněním není dlouhodobě jen pacient, ale může zastávat další smysluplné a naplňující role ve společnosti  - může být rodičem, partnerem, zaměstnancem, sportovcem, umělcem…“  

Na něj navázal Tomáš Petr, vrchní sestra Psychiatrického oddělení ÚVN, hlavní iniciátor vzniku centra:  „Pro ÚVN je vznik Centra duševního zdraví přirozeným krokem navazujícím na předchozí činnost tzv. Komunitního psychiatrického týmu, který fungoval již od roku 2012 při psychiatrickém oddělení ÚVN a zajišťoval poskytování zdravotních služeb v přirozeném prostředí pacientů,. Na zkušenostech z činnosti tohoto týmu nyní stavíme.  Zároveň vítáme, že můžeme našim pacientům nabídnout širší služby, které přesahují rámec  zdravotní péče - možnost pomoci i v oblasti sociální. Propojení spolupráce zkušených zdravotníků  a  odborníků na sociální oblast  přináší nový pohled na poskytovanou péči, která je více orientována na kvalitu života klienta,  posilování jeho silných stránek a využívání zdrojů v jeho přirozeném prostředí.  Velmi důležitým aspektem činnosti CDZ je také práce s rodinou klientů.,“  hodnotí Tomáš Petr, specialista CDZ,  V nemocnici jde hlavně o biologickou léčbu, tady ale vidíme celý příběh, jeho pokračování, jeho rámec, můžeme intenzivněji spolupracovat s rodinou“,  doplňuje ho Vanda Lukáčová, psychiatr CDZ 6.

Centrum duševního zdraví využívají četně i blízcí klientů, kteří v Centru nacházejí velkou podporu:  „Pracovníci centra nám pomáhají vypořádat se s nelehkou situací, ve které jsme se jako rodina ocitli, když synovi propuklo duševní onemocnění. Nikdo z nás neměl s nemocí podobného charakteru žádnou předchozí zkušenost, proto je pro nás tato odborná pomoc velikou oporou.

Hodně nám pomáhají pravidelná rodinná setkání s týmem pracovníků centra, synovi potom individuální schůzky s lékařkou, psychologem nebo psychiatrickou sestrou. Obrovskou pomocí je také možnost telefonických konzultací v případě zhoršení synova stavu, ale i jiných nejasností, kterých je bohužel stále dost. Moc tímto děkujeme, že podobná služba existuje a že máme možnost využívat!“

... „Existenci terénních psychiatrických týmů považuji za pokrokovou vymoženost dnešní doby. Pro lidi, kteří se uzavřou před světem, je to jediná možnost pomoci. Už jen fakt, že terapeut váží cestu až k nešťastnému člověku a při vší profesionalitě k němu přistupuje jako rovný k rovnému, může pomoci těm, které formální systém a přístup klasické psychiatrické péče odrazuje a nejsou schopni ho přijmout," uvádí v děkovném dopise další z rodinných příslušníků.
„Do CDZ 6 může zavolat každý, po zhodnocení situace ho nasměrujeme  na další služby, nebo začneme se spoluprací s naším týmem.  V současnosti narážíme na to, že následné služby, zejména podpora bydlení a zaměstnávání - í nejsou dostatečně. CDZ nevyřeší vše. Změna přichází postupně, je to běh na dlouhou trať,“ říká Kateřina Květoňová, vedoucí sociálních pracovníků CDZ 6.

Slavnostní ráz otevření centra umocnilo hudební vystoupení  i destigmatizační výstavka NEŠKATULKUJME. V závěru využili hosté možnost prohlídky zázemí CDZ6 a především rozhovoru s týmem Centra duševního zdraví 6, s přítomnými klienty i jejich blízkými.

Tým
Tým pracuje na Praze 6, jeho cílem je poskytovat podporu těm, kdo čelí problémům s duševním zdravím - lidem s vážným duševním onemocněním i jejich blízkým. Tým profesionálů Centra duševního zdraví Prahy 6 sestavený ze zdravotníků specialistů z ÚVN a odborníků z Fokus  Praha je připraven pomáhat v oblasti zdravotní i sociální. Tvoří ho psychiatrické sestry, sociální pracovníci, pracovní konzultant, psychiatři, psychologové a v neposlední řadě peer konzultant – člověk s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.

Jejich zázemí se nachází na poliklinice ve Stamicově ulici, ale především je můžete potkávat v terénu, kde se uskutečňuje více než 70% přímé práce s klienty. Pohybují se  po celé Praze 6, kde se setkávají  se svými klienty, doprovázejí je na úřadech, jsou jim nápomocni při kontaktu se zaměstnavateli, pomáhají vyhledávat návazné služby; jsou k dispozici, když se klientovi přitíží zdravotně - prostě dělají vše pro to, aby i člověk s vážným duševním onemocněním mohl vést  kvalitní běžný život.

Více o centru https://www.fokus-praha.cz/cz/pomahame/centrum-brevnov/cdz6

Centra duševního zdraví a CDZ6
Vznik center duševního zdraví je součástí  strategie rozsáhlé reformy péče o duševní zdraví schválené MZČR a jejich vznik finančně  podporován z Evropských strukturálních fondů v rámci Programu podpory Center duševního zdraví . CDZ 6 je společným  projektem Fokusu Praha a Ústřední vojenské nemocnice, který bude po dobu 18 měsíců  financován z prostředků EU, v rámci Programu podpory Center duševního zdraví II.

Projekt NEŠKATULKUJME  
upozorňuje na  stále přetrvávající  mýty a předsudky  v oblasti duševního zdraví, které je potřeba neustále vyvracet.  Autorem nápadu využít jako symbol "škatulkování" známou krabičku zápalek je designer Petr Lukáš Racek https://www.youtube.com/watch?v=IvsJQX9Xc8Y&t=1s .  „Škatulka“ již byla vystavena v Galerii českého designu na pražských Příkopech, v Městské knihovně na Mariánském náměstí nebo ve foyer úřadu Prahy 7. V areálu ÚVN si můžete kampaň NEŠKATULKUJME prohlédnout v atriu pavilonu A do 10. 10. 2019.