F1 Umístění: budova ředitelství F1, přízemí

 

Vedoucí oddělení
Mgr. Zuzana Kozlová
+420 973 208 169
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Odborný referent
Ing. Radana Donátová
+420 973 208 569
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Administrativně organizačně zajišťuje čerpání účelové a institucionální podpory VaV a při své činnosti se řídí zejména zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků v platném znění

se zaměřuje zejména na tyto činnosti:

  • informace o vyhlášených Veřejných soutěžích a veřejných zakázkách ve VaV;
  • zpracování agendy a kontrola dokumentace uchazeče (příjemce) z hlediska  dodržení obecně platných předpisů a pravidel poskytovatelů;
  • zavedení projektů VaV do centrální evidence projektů (CEP), aktualizace registru nově vzniklých výsledků projektů VaV (RIV);
  • prezentace výsledků VaVaI na webu ÚVN;

ve spolupráci s dalšími odbornými útvary ÚVN:

  • kontrolu a odsouhlasení požadavků ke zpracování nových pracovně právních vztahů a výplat osobních nákladů členů  řešitelských týmů;
  • kontrolu faktur na nákup materiálu a služeb z hlediska schválených dotací projektů VaV;
  • přípravu a zabezpečení oponentních řízení k průběžným a závěrečným zprávám jednotlivých projektů obranného výzkumu (POV);
  • sledování čerpání uznaných nákladů – čtvrtletní, pololetní a roční účetní uzávěrky – finanční vypořádání pro zřizovatele – MO ČR a další poskytovatele účelové podpory;
  • vyúčtování čerpání uznaných nákladů do průběžných a závěrečných zpráv projektů VaV.

 

 

Seznam řešených projektů/záměrů výzkumu a vývoje ÚVN

Dlouhodobý záměr rozvoje výzkumné organizaceprof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
Zapojení pracovníků do dlouhodobého rozvoje výzkumné činnosti výzkumné organizace ÚVN v prioritních oblastech (onkologie, sepse a trauma). (Info)
Výzkumná, vývojová a inovační činnost (dále jen VVI) a její rozvoj zůstává jednou z priorit ÚVN – VFN Praha. Tradiční výzkumné zaměření a dlouhodobě realizované výstupy, hodnocené především počtem a kvalitou výsledků, bude zachováno ve dvou základních směrech, a to v oblastech onkologie a infekčních komplikací. Tyto směry výzkumu lze považovat za nosné z pohledu samostatného výzkumu nebo výzkumu vázaného na jiná pracoviště. Zmíněné oblasti jsou v souladu s prioritami výzkumu uvedenými v Národní politice VVI, schválené vládou ČR 27. 4. 2013 s aktualizací v roce 2016, a odpovídají potřebám dlouhodobého rozvoje VVI činnosti ÚVN, tj. rozvoje zejména interních, chirurgických a neurochirurgických oborů s ohledem na priority a potřeby zřizovatele – MO ČR. Třetím základním tématem je trauma - s ohledem na priority ÚVN jako akreditovaného traumacentra a na potřeby MO ČR
 
NU21-04-00100prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.(*)
Studium genomické diverzity v primárních a recidivujících gliomech pro lepší pochopení patogeneze mozkových nádorů. (Info)
(1) Porovnat genomické a epigenomické profily nádorových buněk u pacientů s různými podtypy primárních a recidivujících gliomů pomocí integrované cytogenomické analýzy, masivního paralelního sekvenování a metylačně specifických přístupů jako první krok k prozkoumání evolučních vztahů a nádorové heterogenity. (2) Studovat fylogenetické a evoluční vztahy ve vzorcích primárních a recidivujících gliomů pomocí RAD sekvenování (restriction site-associated DNA sequencing). (3) Studovat intratumorální heterogenitu v různých vzorcích odebraných ze stejného nádoru u pacientů s glioblastomem (stupeň IV) pomocí RAD a sc-seq (single cell sequencing) sekvenování.
 
NU 21J-01-00040MUDr. Lukáš Gaduš (*)
Intraprostatické steroidy: úloha alternativních biosyntetických drah a endokrinních disruptorů v patogenezi karcinomu prostaty (Info)
Cílem navrhovaného projektu je komplexní vyhodnocení vlivu intraprostatických a cirkulujících steroidů a endokrinních disruptorů na stadium karcinomu prostaty (KP) a recidivu nemoci po radikální operaci (robotické radikální prostektomii). Analýza nejméně 30 steroidů a 9 endokrinních disruptorů bude provedena u 150 pacientů s diagnostikovaným KP pomocí nově vyvinuté citlivé metody kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí. Získaná biochemická data budou korelována s klinickými parametry po 3 a 6 měsících od radikální operace. Cíle zahrnují především: 1) Porovnání steroidních hormonů v prostatě a krevní plasmě, se specifickým zaměřením na steroidy zahrnuté v klasické a alternativních drahách k DHT a 11-ketoandrogeny. 2) Stanovení koncentrací endokrinních disruptorů ze skupiny bisfenolů (bisfenol A-BPA, BPS, BPF, BPAF) a parabenů (metyl-, etyl-, propyl-, butyl-, benzyl paraben) v prostatě a v krevní plasmě. 3) Porovnání hladin steroidů v nádorové a nenádorové tkáni (ověřené histopatologicky) u každého pacienta. 4) Vyhodnocení vlivu intraprostatických steroidů na stadium KP a recidivu nemoci. 5) Vyhodnocení vlivu endokrinních disruptorů bisfenolů a skupiny parabenů na patogenezi KP a recidivu nemoci. 6) Vyhodnocení výsledků získaných parametrů pro zpřesnění očekávaného klinického průběhu, prognózy onemocnění, identifikaci rizikových faktorů KP a predikci recidivy nemoci po radikální operaci.
 
NU22-04-00389prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
Vliv metabolomu aterosklerotického plátu v karotidě na jeho embolizační potenciál (Info)
Hlavním cílem projektu je prokázat, že metabolomické vyšetření plasmy a karotického plátu jsou rospěšné při detekci nestabilního karotického plátu. Konkrétní následné cíle projektu jsou: 1 / vytvoření hemodynamického fantomu pro testování přesnosti TCD detekce mikroembolizace (MES) a testování TCD přístrojů. 2 / metabolomická analýza arteriosklerotických plátů a plazmy (včetně lipidomické analýzy) symptomatických a asymptomatických pacientů a jejich korelace s detekcí míry mikroembolizace před karotickou endarterektomií. 3 / metabolomická analýza tromboembolů (včetně lipidomické analýzy) kardioembolické etiologie a původu z aterosklerotického postižení velkých cév 4 / vývoj algoritmu pro stanovení rizika nestability karotických aterosklerotických plaků s využitím údajů o metabolomické a lipidomické analýzy, klinických a radiologických údajů
 
NU22-08-00124prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. (*)
Modelování toku v intrakraniálních cévách ve vztahu ke změnám endotelu a rozvoji intrakraniálních aneuryzmat (Info)
"1. Nalézt vztah mezi změnami hemodynamika uvnitř IA a zánětlivými změnami včetně polarizace makrofágů 2. Nalézt vztah mezi hemodynamickými změnami vedoucími k poškození endotelu uvnitř intrakranálních cév 3. Posoudit vliv statinů a extracelulárních vezikul na reparaci/léčbu endotelu.
 
NU22-08-00424doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
Vývoj a klinické využití nové metody identifikace pacientů s rizikem rekurentních kolorektálních lézí a personalizace jejich dispenzární péče pomocí stanovení mutační nálože a klinicko-patologického fenotypu (Info)
Cílem této prospektivní studie je identifikovat pacienty s rizikem rekurence kolorektálních lézí a pokusit se s využitím mutačního a klinickopatologického fenotypu navrhnout optimální intervaly dispenzárních kolonoskopií, a to zejména u vysoce rizikové skupiny pacientů. Dílčí cíle jsou: 1. Stanovení mutačního profilu a mutační nálože pomocí zavedené heteroduplexní analýzy založené na PCR a DCE u 200 pacientů na základě vyšetření všech jejich indexových a synchronních lézí nalezených během indexové kolonoskopie. 2. Klinické a histopatologické hodnocení a mutační profilování všech metachronních lézí nalezených během pěti let dispenzarizace. 3. Korelace klinických a histopatologických parametrů s mutačním fenotypem pacienta. 4. Korelace mutačního fenotypu pacienta s výskytem metachronní léze / lézí během dispenzarizace. 5. Porovnání mutačního profilu lézí z indexové kolonoskopie s mutačním profilem metachronní léze/ lézí. 6. Analýza podobnosti mutačního profilu lézí nalezených ve stejných / blízkých oblastech kolorekta.
 
NU22-09-00493prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc. (*)
Nosní mikrobiom a molekulární imunitní mechanismy v prevenci a patogenezi nosních polypů a chronické rinitidy, vztah k poruchám čichu a alergii (Info)
Identifikovat nové fenotypy či subfenotypy CRS a CRSwNP, s a bez alergií kombinací detailního mapování složení nosního mikrobiomu, objektivní olfactometrie a pomocí imunologických characteristic (profilycytokinů/chemokinů, změny populací imunitních buněk) pro optimalizaci léčebných postupů či sekundární prevenci. Specifické cíle: 1. analýza složení nosního mikrobiomu, 2. objektivní olfaktometrie, 3. detekce profilů sekretovaných cytokinů/chemokinů kultivovaných biopsií 3. změny exprese markerů přirozené imunity, exprese chemokinových a cytokinových receptorů a dalších subpopulací imunitních buněk.
 
NU22-10-00240doc. MUDr. Michal Tuček, Ph.D.
Závažné typy luxačních zlomenin hlezna (Maisonneuveova a Bosworthova zlomenina) - Diagnostika, pathoanatomie, léčba, komplikace. (Info)
1. Popsat detailně pathoanatomii Maisonneuveovy zlomeniny a změnit tak dosud mylně tradované klasické představy (ruptura interoseální membrány, proximální posun fibuly vzhledem k talu apod.). 2. Popsat detailně pathoanatomii Bosworthovy zlomeniny, upozornit na existenci této entity a jejích základních radiologických znaků. 3. Popsat střednědobé a dlouhodobé výsledky u Maisonneuveovy zlomeniny, střednědobé a dlouhodobé výsledky u Bosworthovy zlomeniny. 4. Vytvořit algoritmus prvotního ošetření, Rtg a CT diagnostiky Maisonneuveovy a Bosworthovy zlomeniny, který by současně upozorňoval na nejčastější chyby a omyly v této fázi ošetření (zavřená repozice, perkutánní technika zavádění suprasyndesmálních šroubů apod.). 5. Navrhnout algoritmus operační léčby včetně operačních přístupů, sekvence ošetření jednotlivých poranění a techniky osteosyntézy.
 
NU23-04-00551doc. MUDr. Martin Májovský, Ph.D. (*)
Komplexní multidoménová diagnostická baterie pro NPH (Info)
Klinický projev syndromu normotenzního hydrocefalu (NPH) se podobá projevům běžných neurodegenerativních onemocnění, což vede k tomu, že až 80% NPH případů je nerozpoznaných a nevhodně léčených. S přihlédnutím k rostoucímu počtu NPH pacientů a dostupnosti neurochirurgické invaze, která vede u 70-90% NPH pacientů ke klinickému zlepšení, je naprosto klíčová existence spolehlivého diagnostického testu a to jak z lékařské, tak z finanční perspektivy. Cílem navrhované studie je navržení NPH-specifické diferenciálně diagnostické a pooperačně prognostické, komplexní multidisciplinární baterie založené na analýze křivek ICP pomocí pokročilých metod umělé inteligence, endokrinologickém vyhodnocení, moderním grafickém vyšetření a neurologickém a psychologickém posouzení. Námi navrhovaná komplexní baterie implementována ve formě softwarového balíku bude představovat snadno použitelný diferenciálně diagnostický nástroj pro identifikaci NPH pacientů a pro spolehlivou predikci přínosu implantace zkratu.
 
NW24-08-00324prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
Morfologická a funkční analýza adenomů hypofýzy: predikce struktury a pooperačních změn proudění vzduchu nosem a čichu (Info)
1. analýza předoperačního MR s cílem predikovat strukturu (konzistenci) adenomu hypofýzy 2. korelace této predikce se skutečným měřením konzistence odebraného vzorku tumoru 3. CFD analýza proudění vzduchu dutinou nostní před a po resekci adenomu hypofýzy 4. korelace výsledků CFD analýzy s klinickým ORL vyšetřením (rhinomanometrie a subjektivní a objektivní olfaktometrie) 5. histologická analýza odebraného vzorku tumoru vč. Trouillas klasifikace
 
NW24-06-00121prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., FCMA (*)
Detailní posouzení vybraných funkcí žaludku u pacientů s diabetes mellitus typu I a II (Info)
Navrhovaný projekt má následující cíle: a) Provedení multimodálního hodnocení žaludečních a jiných funkcí u 100 pacientů s diabetem I i II typu a u 20 zdravých dobrovolníků. U každého pacienta s diabetem bude dvakrát proveden (na počátku a po 12 (±3) měsících) následující soubor vyšetření: příznaky horní části trávicího traktu, kvalita života, krevní testy, posouzení funkce pyloru (měření jeho distensibility) a motorické funkce žaludku (elektrogastrografie), rychlost vyprazdňování žaludku (scintigrafie), zhodnocení autonomní funkce (variabilita srdeční frekvence). Tato vyšetření budou u kontrolní skupiny provedena pouze jednou. b) Provedení komplexní analýzy vztahů a závislostí mezi měřenými funkcemi a jejich vzájemné korelace s příznaky a rychlostí evakuace žaludku. c) Posouzení vztahu mezi typem/závažností diabetu a žaludeční dysfunkcí. d) Posouzení možné progrese (příznaků, žaludeční dysfunkce atd.) v čase. e) Posouzení role pylorospasmu u dyspeptických příznaků/gastroparézy u pacientů s diabetem.
 
LUC23138doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D. (*)
Role zánětu v progresi aterosklerózy studovaná pomocí metabolomických a proteomických nástrojů (Info)
1. Harmonizovat stávající metodiky pro analýzu metabolomu a proteomu v souladu s požadavky/závěry pracovní skupiny WG3 konsorcia AtheroNET a na základě aktivit v rámci WG3 této akci. 2. Pomocí metabolomiky a lipidomiky popsat děje probíhající při akutním koronárním syndromu, cévní mozkové příhodě a rozdíly mezi nimi. 3. Pomocí proteomiky popsat děje probíhající při akutním koronárním syndromu, cévní mozkové příhodě a rozdíly mezi nimi.
 
OYUVN 20240001plk. MUDr. Radek Doležel, Ph.D.
TOPIVAC - hybridní podtlaková terapie ran při léčbě infikovaných ran a traumat (Info)
Zjištění impaktu (kombinovaná vakuová a plynová terapie (O2 / O3) s irigací ran a elektrostimulací) na hojení obtížně hojitelných ran, srovnání účinnosti a doby hojení pomocí hybridní podtlakové terapie se zlatým standardem (vlhkou terapií a konvenční podtlakovou terapií) u pacientů Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN Praha s nehojícími se defekty a komplikovanými ranami, srovnání irigačních roztoků (fyziologický roztok, okysličená voda, ozonizovaná voda, bidistilovaná voda, polyhexylmetylbiguanid, kyselina octová, chloristany), srovnání účinnosti na eradikaci biofilmu, srovnání doby hospitalizace, počtu komplikací a ekonomických aspektů jednotlivých léčebných metod.
 
OYUVN 20240002plk. doc. MUDr. Radek Pohnán, Ph.D.
ROBOTIC II – program enhanced recovery after surgery s využitím roboticky asistovaných operací (Info)
Výzkum a vývoj programu enhanced recovery after surgery s využitím roboticky asistovaných operací, výzkum a vývoj léčebného protokolu vedoucí k celkovému zkrácení hospitalizace, výzkum a vývoj léčebného protokolu vedoucí ke zkrácení doby do plného zotavení a získání plné bojeschopnosti, vývoj aplikace umožňující časnou reakci na vznik potencionálních komplikací před jejich klinickým projevem.
 

 

Seznam ukončených projektů výzkumu a vývoje ÚVN

Registrační číslo projektu Řešitel (*spoluřešitel) Název projektu Odkaz do CEP
NV19-04-00270 prof. MUDr. David Netuka, Ph.D. Určení hemodynamických parametrů stabilního a nestabilního plátu krkavice na in vitro modelu info
NV19-04-00272 prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. Vztah origa meningiomu k arachnoidálním membránám, rozsahu resekce a chirurgickým rizikům info
NV19-08-00362 doc. MUDr. František Charvát, Ph.D, EBIR Hodnocení stability aterosklerotického plátu v karotidě pomocí digitální analýzy ultrazvukového obrazu u pacientů se stenózou vnitřní karotidy info
NV19-08-00525 prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc. Časná diagnostika hepatocelulárního karcinomu u pacientů s jaterní cirhózou pomocí nových molekulárně spektrometrických biomarkerů v krevní plazmě info
VI04000078 prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. (*) Vývoj metodiky pro komplexní hodnocení imunitní připravenosti příslušníků bezpečnostních a záchranných složek zasahujících při epidemii COVID-19 info
NV19-08-00449 MUDr. Jaroslav Kalvach(*) Nové minimálně invazivní možnosti léčby pooperační recidivy Crohnovy choroby na experimentálním modelu info
NV18-08-00149 doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D. Lipidomická analýza u pacientů s akutním koronárním syndromem a akutní cévní mozkovou příhodou ve vztahu ke stupni oxidačního stresu info
NV18-08-00246 doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D. Endoskopická transmurální resekce versus standardní endoskopická terapie v léčbě kolorektální neoplazie – prospektivní randomizovaná studie  info
17-31909A doc. MUDr. Štěpán Suchánek, PhD. Vývoj multiparametrického testu nové generace pro predikci rizika rekurence kolorektální
neoplázie
info
17-31016A MUDr. Tomáš Belšan, CSc. Morfologické charakteristiky aterosklerotického plátu v karotické tepně spojené s progresí plátu a rizikem cévní mozkové příhody info
16-31028A prof.MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. Účinnost nových spektroskopických biomarkerů pro detekci časného stadia karcinomu pankreatu info
16-29614A doc. MUDr. Štěpán Suchánek, PhD. Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a optické kolonoskopie u osob s pozitivním imunochemickým testem na okultní krvácení do stolice info
17-04918S MUDr. Radek Kaiser, Ph.D. (*) Léčba glioblastomu pomocí superparamagnetických nanočástic na bázi oxidů železa s povrchově konjugovaných léčivem info
16-30965A doc. MUDr. František Charvát, Ph.D., EBIR Charakteristika aterosklerotického plátu a riziko mozkové ischemie při stentingu vnitřní karotidy. info
16-28458A doc. MUDr. Michal Tuček, Ph.D. Trimaleolární zlomeniny hlezna - CT diagnostika zlomenin zadní hrany tibie, jejich CT klasifikace, operační léčba. info
16-29148A prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. Sonolýza v prevenci vzniku mozkového infarktu detekovaného pomocí magnetické rezonance v průběhu karotické endarterektomie - SONOBIRDIE MR Trial. info
15-27939A MUDr. Kateřina Menclová (*) Přínos nové technologie „liquid biopsy“ pro monitoraci komplexní léčby kolorektálního karcinomu ve 3.- 4. stádiu onemocnění. info
15-31379A prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. Nové koncepty terapeutického zacílení mikroprostředí lidských glioblastomů. info
MO 3170 plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D. TROMBOCYTY - použití kryokonzervovaných trombocytů k léčbě masivního krvácení při válečných poraněních v poli.  info
MO 3270 prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. NANOOBVAZ - použití nanotechnologie v obvazových materiálech.  info
MO 3370 Ing. Jaroslava Doležalová ROLE 1 – zdravotnické zabezpečení schopností Role 1. info
MO 3470 Ing. Jaroslava Doležalová ELEMENT - Forward Surgical Element FSE - předsunutý chirurgický prvek. info
15-29111A MUDr. Eva Koblihová (*) Registr dekubitálních lézí – sjednocení sledování a strategie preventivních intervencí na národní úrovni. info
15-30186A prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. Alarminy v rozvoji a diagnostice septických komplikací tkáňového poškození. info
15-32791A prof. MUDr.  David Netuka, Ph.D. Změny čichu jako prediktor výsledku chirugické léčby chronických zánětů nosu ve srovnání s chirugickou léčbou nádorů rinobaze. info
17-30015A MUDr. Jiří Pudil (*) Srovnání léčby pacientů s kolorektálními karcinomem a synchronními metastázami jater metodou primary first-liver first approach v randomizované studii. info
TH 11453 doc. MUDr. et RNDr. Ondřej Bradáč, Ph.D. (*) Vývoj unikátní platformy pro bezkontaktní měření vybraných klinicky relevantních informací. info
TH 120487 MUDr. Pavel Hyšpler (*) Vývoj endodontických nástrojů. info