F1 Umístění: budova ředitelství F1, přízemí

Vedoucí oddělení:
Mgr. Zuzana Kozlová
Tel. + 420 973 208 169,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Odborný referent:
Ing. Vlastimil Staněk
Tel. + 420 973 208 569,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Koordinátor příjemce (ÚVN Praha) účelové a institucionální podpory na projekty výzkumu a vývoje (VaV).

Je zaměřeno zejména na tyto činnosti:

  • Administrativně organizační zajištění účelové a institucionální podpory VaV, vč. oponentních řízení
  • Informace o vyhlášených Veřejných soutěžích a veřejných zakázkách ve VaV
  • Zpracování agendy a kontrola dokumentace uchazeče (příjemce) z hlediska  dodržení obecně platných předpisů a pravidel poskytovatelů
  • Zavedení projektů VaV do centrální evidence projektů (CEP), aktualizace registru nově vzniklých výsledků projektů VaV (RIV)
  • Kontrola a odsouhlasení požadavků ke zpracování nových pracovně právních vztahů a výplat osobních nákladů členů  řešitelských týmů
  • Kontrola faktur na nákup materiálu a služeb z hlediska schválených dotací projektů VaV
  • Příprava a zabezpečení oponentních řízení k průběžným a závěrečným zprávám jednotlivých projektů obranného výzkumu (POV)
  • Sledování čerpání uznaných nákladů – čtvrtletní, pololetní a roční účetní uzávěrky – finanční vypořádání pro zřizovatele – MO ČR
  • Vyúčtování čerpání uznaných nákladů do průběžných a závěrečných zpráv projektů VaV

 

Seznam řešených projektů/záměrů výzkumu a vývoje ÚVN

Dlouhodobý záměr rozvoje výzkumné organizaceprof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Zapojení pracovníků do dlouhodobého rozvoje výzkumné činnosti výzkumné organizace ÚVN v prioritních oblastech (onkologie, sepse a trauma). (Info)
Výzkumná, vývojová a inovační činnost (dále jen VVI) a její rozvoj zůstává jednou z priorit ÚVN – VFN Praha. Tradiční výzkumné zaměření a dlouhodobě realizované výstupy, hodnocené především počtem a kvalitou výsledků, bude zachováno ve dvou základních směrech, a to v oblastech onkologie a infekčních komplikací. Tyto směry výzkumu lze považovat za nosné z pohledu samostatného výzkumu nebo výzkumu vázaného na jiná pracoviště. Zmíněné oblasti jsou v souladu s prioritami výzkumu uvedenými v Národní politice VVI, schválené vládou ČR 27. 4. 2013 s aktualizací v roce 2016, a odpovídají potřebám dlouhodobého rozvoje VVI činnosti ÚVN, tj. rozvoje zejména interních, chirurgických a neurochirurgických oborů s ohledem na priority a potřeby zřizovatele – MO ČR. Třetím základním tématem je trauma - s ohledem na priority ÚVN jako akreditovaného traumacentra a na potřeby MO ČR.
 
MO 3170plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.
TROMBOCYTY - použití kryokonzervovaných trombocytů k léčbě masivního krvácení při válečných poraněních v poli. (Info)
OHKT ÚVN, je jedno z málá pracovišť na světě, které se věnuje výzkumu a použití kryokonzervovaných trombocytů v klinické praxi. Projekt výzkumu MO Trombocyty – použití kryokonzervovaných trombocytů k léčbě masivního krvácení při válečných poraněních v poli je zaměřen na ověření vlastností kryokonzervovaných trombocytů in vitro a in vivo, jejichž výsledkem bude optimalizace výrobních postupů při jejich použití. Praktickým cílem výzkumu je řešení maximální robustnosti zásobování krví vojsk a soběstačnosti polních zdravotnických prvků AČR v oblasti vojenské transfuzní služby a použití kryokonzervovaných přípravků.
 
MO 3270prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
NANOOBVAZ - použití nanotechnologie v obvazových materiálech. (Info)
Použití nanovláknové technologie při výrobě obvazových materiálu je nové a nanovlákna jsou v řadě dostupných studií doporučována pro jeho dobré fyzikální vlastnosti při hojení ran a to zejména umožnění absorpce a vytvoření antibakteriální bariéry. Z nanovláknových materiálů jsou doporučovány báze polykaprolaktonu a cytosinu. Takto vzniklé nanoobvazy však doposud u nás nejsou vyzkoušeny tak, aby je bylo možné použít v praxi při primárním ošetření zranění vojáků či civilistů. Cílem experimentální studie je návrh a ověření přínosu nanovláknového obvazu na prasečím modelu s vytvořenou infikovanou ranou plochou doporučeným standardním způsobem (kombinace incise s popálením) ve srovnání se současně používaným suchým obvazem, vyjádřený funkčním vzorkem nanoobvazu. Dalším cílem je návrh takticko technických požadavků pro pořizování obvazů na bázi nanovláknových technologií a návrh metodiky testování obvazových materiálů. Zavedení do klinické praxe je podmíněno vyzkoušením nové technologie na experimentálním modelu. Použití výstupů z výzkumu pro získání nového obvazového materiálu, který by měl v základních parametrech zlepšovat standardní hodnoty dosud používaného v AČR zavedeného (především suchého) obvazového materiálu (zejm. krycí, sací a antibakteriální), v navrhovaném jednodruhovém provedení. Použití výstupů z výzkumu pro získání nového obvazového materiálu, který by měl v základních parametrech zlepšovat standardní hodnoty dosud používaného v AČR zavedeného (především suchého) obvazového materiálu (zejm. krycí, sací a antibakteriální), v navrhovaném jednodruhovém provedení.Použití výstupů z výzkumu pro získání nového obvazového materiálu, který by měl v základních parametrech zlepšovat standardní hodnoty dosud používaného v AČR zavedeného (především suchého) obvazového materiálu (zejm. krycí, sací a ntibakteriální), v navrhovaném jednodruhovém provedení.
 
MO 3370Ing. Jaroslava Doležalová
ROLE 1 – zdravotnické zabezpečení schopností Role 1. (Info)
Projekt se zabývá řešením rozvoje schopností polního zdravotnického zařízení Role 1, zabezpečujícího primární zdravotní péči, specializovanou první pomoc, třídění, resuscitaci a stabilizaci raněných. Řešení bude zahrnovat návrhy organizačních struktur, personálního a materiálně technického zabezpečení, které budou legislativně zakotveny a standardizovány. Rozvoj těchto schopností povede ke kvalitativnímu zvýšení úrovně poskytované zdravotnické pomoci a tím ke snížení zdravotnických ztrát v operacích.
 
MO 3470Ing. Jaroslava Doležalová
ELEMENT - Forward Surgical Element FSE - předsunutý chirurgický prvek. (Info)
Projekt se zabývá řešením zabezpečení schopností předsunutého maximálně mobilního chirurgického prvku FSE (Forward Surgical Element) určeného k posílení schopností útvarových obvazišť - polních zdravotnických zařízení Role 1 pro nasazení v rámci brigádního úkolového uskupení a dále pro vyčlenění ad hoc sestavených jednotek bez vlastní Role 1, např. jednotek speciálních sil. Posílení schopností přednemocniční péče je zaměřeno především na oblast Damage Control Surgery – urgentních chirurgických zákroků a léčby vedoucích k chirurgické stabilizaci raněného.
 
15-27939AMUDr. Kateřina Menclová (*)
Přínos nové technologie „liquid biopsy“ pro monitoraci komplexní léčby kolorektálního karcinomu ve 3.- 4. stádiu onemocnění. (Info)
Metoda „tekuté biopsie“ (liquid biopsy), která pro vyšetření molekulárního profilu tumoru využívá jako zdroj nádorovou DNA z krevního oběhu či moči (circulating-tumor DNA, ctDNA) se celosvětově začíná posouvat z výzkumů do klinické praxe s hlavní výhodou možnosti opakovaných vyšetření s minimální invazivitou. U pokročilých stádií kolorektálního karcinomu je tento postup využitelný při dispenzarizaci. Tato multicentrická studie zahrnuje cílovou skupinu 500 pacientů ve stádiích III a IV ze tří předních onkochirurgických center. U pacientů budou prováděny opakované náběry v době před- a po- operační a v průběhu následné dispenzarizace či (neo)adjuvantní terapie. Studie navazuje na předchozí projekty, kdy byl optimalizován postup sběru a zpracování vzorků a vyvinuta nízkonákladová metodika vyšetřování ctDNA. Cílem studie je aplikace do klinické praxe pro ověření radikality resekce, včasný záchyt recidivy či progrese onemocnění a sledování odpovědi na systémovou léčbu. Rozsahem a metodickými postupy jde i ve světovém měřítku o unikátní studii s potenciálem přínosu pro klinickou praxi.
 
15-31379Aprof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Nové koncepty terapeutického zacílení mikroprostředí lidských glioblastomů. (Info)
Fibroblastový aktivační protein (FAP) je proteasa selektivně exprimovaná v mikroprostředí řady nádorů, včetně gliomů vysokého stupně malignity (HGG). FAP je minimálně exprimován ve zdravých tkáních a představuje proto potenciální cíl protinádorové léčby. Naše předchozí práce prokázala zvýšenou expresi FAP v transformovaných gliálních buňkách a v perivaskulárně lokalizovaných stromálních buňkách s mezenchymálními charakteristikami u nově diagnostikovaných gliomů. V rámci projektu budou FAP a FAP+ mezenchymální buňky zkoumány jako potenciální terapeutické cíle v HGG a to za využití párových vzorků tkání od pacientů operovaných pro nově diagnostikovaný a následně recidivující HGG, in vitro studií a myších modelů včetně zvířat s vyřazenou expresí FAP. Současně bude studována možná tumorigenní role FAP indukovaného radioterapií. Na základě molekulárních mechanizmů role FAP a FAP+ mezenchymálních buněk v gliomagenezi budou připraveny a v in vitro a in vivo modelech otestovány nové proprietární látky využívající specifické inhibitory FAP ke specifickému cílení nádorového mikroprostředí.
 
16-28458Adoc. MUDr. Michal Tuček, Ph.D.
Trimaleolární zlomeniny hlezna - CT diagnostika zlomenin zadní hrany tibie, jejich CT klasifikace, operační léčba. (Info)
Studie zahrnuje tři části, anatomickou, radiologickou a klinickou. Anatomická studie je zaměřena na studium zadní hrany tibie a s ní souvisejících vazivových struktur, především lig. tibiofibulare post., na mediální kotník a deltový vaz a na variabilitu incisura fibularis tibiae. Radiologická studie se zabývá standardizací CT diagnostiky a CT klasifikací zlomenin zadní hrany tibie a zlomenin mediálního kotníku. Klinická část je zaměřena na techniku osteosyntézy zadní hrany tibie včetně volby operačních přístupů, techniku ošetření poranění v oblasti mediálního kotníku a na repozici a stabilizaci suprasyndesmálních zlomenin fibuly (typ Weber C) do incisura fibularis tibiae. Cílem je standardizovat radiologický algoritmus diagnostiky trimalleolárních zlomenin hlezna s využitím CT, který po identifikaci poranění klíčových struktur stanoví terapeutický algoritmus zahrnující volbu operačních přístupů, sekvenci ošetření jednotlivých lézí a techniky osteosyntézy.
 
16-29148Aprof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Sonolýza v prevenci vzniku mozkového infarktu detekovaného pomocí magnetické rezonance v průběhu karotické endarterektomie - SONOBIRDIE MR Trial. (Info)
Sonolýza je nová metoda léčby pro pacienty s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou. Projekt si klade za cíl prokázat bezpečnost a účinnost sonolýzy u pacientů podstupujících karotickou endarterektomii na snížení rizika mozkového infarktu detekovaného pomocí magnetické rezonance mozku po 24 hodinách a kognitivních funkcí po 1 roce.
 
16-29614Adoc. MUDr. Štěpán Suchánek, PhD
Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a optické kolonoskopie u osob s pozitivním imunochemickým testem na okultní krvácení do stolice. (Info)
Multicentrická, multioborová prospektivní studie zaměřená na vyšetření osob s běžným rizikem kolorektálního karcinomu, tedy o asymptomatické jedince ve věku 50-75 let. V letech 2016 – 2019 bude zařazeno 230 jedinců s pozitivním semikvantitativním imunochemickým testem na okultní krvácení do stolice (QuikRead, Orion Diagnostica Oy, Finland) s hranicí pozitivity (cut-off hodnota) 75 ng/ml. Každý vyšetřovaný absolvuje kolonickou kapslovou endoskopii druhé generace a následně optickou kolonoskopii. Primárním cílem je určit zda negativní prediktivní hodnota kolonické kapslové endoskopie je dostatečná, aby tato metoda mohla být realizována v rámci Národního screeningu kolorektálního karcinomu jako „filtrační“ test s cílem snížit nutnost následné optické kolonoskopie.
 
16-30965Adoc. MUDr. František Charvát, Ph.D., EBIR
Charakteristika aterosklerotického plátu a riziko mozkové ischemie při stentingu vnitřní karotidy. (Info)
Cílem projektu je analýza výsledků ultrazvukového zobrazení plátu při onemocnění krkavice a následně srovnání těchto výsledků s obdobnou analýzou s pomocí CT a MR. Cílem studie je rovněž srovnání charakterisktky plátu u symptomatických a asymptomatických stenóz a následné ověření hypotézy, že s pomocí ultrazvuku, CT a MR mozku je možné identifikovat pláty se zvýšeným rizikem periprocedurálního rizika mozkové ischemie, definované s pomocí MR, u pacientů s onemocněním krkavice léčených stentem (CAS).
 
16-31028Aprof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Účinnost nových spektroskopických biomarkerů pro detekci časného stadia karcinomu pankreatu. (Info)
Více než 85 % pacientů s karcinomem pankreatu (PC) je spjato s paraneoplastickou hyperglykémií, kterou označujeme jako diabetes asociovaný s karcinomem pankreatu (DMPC). Objevuje se již 2 roky před diagnózou karcinomu pankreatu a lze jej označit za časný symptom PC. Pouze 1 % recentnědiagnostikovaných diabetiků (RODM) nad 50 let má PC. Současné diagnostické metody neumožňují odlišit DMPC od DM 2. typu (DM2), tvořící větší část RODM. Ve snaze specifikovat rozdíly mezi DMPC a DM2 lze využít kombinaci metod chiroptické a vibrační spektroskopie - elektronový cirkulární dichroismus (ECD), Ramanovu optickou aktivitu (ROA), infračervenou (IR) a Ramanovu spektroskopii. Primárním cílem je zjistit spolehlivost (senzitivita, specificita) pokročilých spektroskopických metod v detekci PC/DMPC a DM2. V letech 2016–2019 bude do studie zařazeno 90 pacientů s PC/DMPC, 90 pacientů s RODM, 45 pacientů s DM2 a 45 zdravých subjektů. Všem bude odebrána a dle standardů zpracována krev, následně analyzovány biomolekuly krevní plazmy pomocí pokročilých spektroskopických metod. Nábor do studie: určen pro pacienty mezi 50-85 lety, s karcinomem pankreatu, diabetiky 2 .typu (dvě podskupiny s trváním méně než 3 roky a déle než 3 roky...) a zdravé subjekty. Zařazení dostanou na vyplnění dotazník, informovaný souhlas se studií a bude jim proveden jeden odběr krve. Do studie nebudou zařazení pacienti s další malignitou v anamnéze a těžce nemocní pacienti (srdeční, plicní či ledvinné selhání).
 
17-31016AMUDr. Tomáš Belšan, CSc.
Morfologické charakteristiky aterosklerotického plátu v karotické tepně spojené s progresí plátu a rizikem cévní mozkové příhody. (Info)
Ateroskleróza je nejčastější příčinou cévní mozkové příhody. Cílem projektu je identifikovat nestabilní aterosklerotický plát v karotidě s rizikem progrese a vzniku iktu při duplexním ultrazvukovém vyšetření pomocí vizuální a digitální analýzy obrazu plátu in vivo, in vitro a histologickým nálezem. Dále se porovnají nálezy na MRI s histologickým nálezem. To vše by mělo v budoucnu zlepšit indikační kritéria pro karotickou endarterektomii, stenting a event.změnu fakmakoterapie u pacientů s nestabilním aterosklerotickým plátem.
 
17-31909Adoc. MUDr. Štěpán Suchánek, PhD.
Vývoj multiparametrického testu nové generace pro predikci rizika rekurence kolorektální neoplázie. (Info)
Multioborová prospektivní studie, jejímž cílem je provedení statistické analýzy za účelem vytipování kandidátních genů pro predikci rekurence kolorektální neoplázie po endoskopické terapii a detailní charakterizace topografické heterogenity adenomů se stanovením doporučení pro odběr bioptických vzorků. V letech 2017 – 2020 bude vyšetřeno 200 pacientů s odstraněnými adenomy >10 mm. Za asistence endoskopisty bude v rizikových oblastech adenomu provedeno histopatologické hodnocení a molekulární vyšetření intratumorové heterogenity a klonálních profilů s využitím panelu genů obsahující frekventně mutované geny (KRAS, TP53, PIK3CA, APC). Bude stanovena míra heterogenity na základě výskytu a kvantifikace sledovaných mutací (skóre 1 – 5). Následně budou pacienti kolonoskopicky sledováni v jednoletém intervalu. U rizikových pacientů (vysoký stupeň dysplázie, vysoké skóre heterogenity, rekurence adenomů) a vybraných kontrolních subjektů bude provedeno rozsáhlé profilování somatických mutací cíleným „multitarget“ sekvenováním technologií NGS (sekvenování nové generace).
 
17-04918SMUDr. Radek Kaiser, Ph.D. (*)
Léčba glioblastomu pomocí superparamagnetických nanočástic na bázi oxidů železa s povrchově konjugovaných léčivem (Info)
Vysoce maligní gliom, glioblastoma multiforme (GBM), je nejagresivnější formou mozkového nádoru, vyznačující se rozsáhlou infiltrací do okolního parenchymu. Ze vzorků nádorů od pacientů s histologickou diagnózou GBM (WHO stupeň IV) budou izolovány a charakterizovány buňky z hlediska nádorových markerů, jako je například wt receptor EGFR a EGFRvIII s deleční mutací, matrix metaloproteináza 2 (MMP2) a avb3 integrinový receptor. Budou vyvinuty nanočástice oxidu železa s povrchem upraveným pro aktivní cílení (cetuximab, cRGD, chlorotoxin) a současně nesoucí doxorubicin. Částice budou testovány in vitro na nádorových buněčných liniích a GBM neurosférách vykazujících nádorové markery. Akumulace doxorubicinu a cytotoxicita bude vyhodnocena v GBM neurosférách a nádorových liniích. Rané pasáže z nádorových buněk budou inokulovány do imunodeficientních myší nebo potkanů a nanočástice budou aplikovány intravenózně. Akumulace nanočástic v nádoru a jejich průchod BBB bude sledován pomocí magnetické rezonance a poté budou nádory vystaveny termoablaci v magnetickém vysokofrekvenčním poli.
 
NV18-08-00149doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D.
Lipidomická analýza u pacientů s akutním koronárním syndromem a akutní cévní mozkovou příhodou ve vztahu ke stupni oxidačního stresu (Info)
Ateroskleróza a trombóza jsou podkladem akutního koronárního syndromu a cévní mozkové příhody. V klinické praxi se ke stratifikaci rizika používají různé markery (LDL, HDL cholesterol, glykémie, C-reaktivní protein atd.), nicméně transformace populačního do individuálního rizika může být diskutabilní. Přes normální hodnoty těchto markerů je stále přítomno riziko příhody. Pokročilé techniky reprezentované ultra účinnou kapalinovou chromatografií spojenou s tandemovou vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrií umožní, na základě chemometricky vyhodnocených záznamů „fingerprintů“ složek metabolomu, hledání rozdílů mezi skupinami pacientů, které se v základních, běžně měřených parametrech, významně neliší. Vzorky krve budou odebírány pacientům v akutní a subakutní fází akutního koronárního syndromu a cévní mozkové příhody a budou srovnávány s kontrolní skupinou. Výsledky budou vztaženy ke stupni oxidačního stresu. Provedený předběžný screening ukázal změny především na úrovni lipidomu, které mohou reprezentovat spojnici mezi aterosklerózou a aterotrombózou. Cílem multi-disciplinárního projektu je komplexní charakterizace lipidomu plasmy a buněčných membrán krevních elementů u akutního koronárního syndromu a cévní mozkové příhody.
 
NV18-08-00246doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
Endoskopická transmurální resekce versus standardní endoskopická terapie v léčbě kolorektální neoplazie – prospektivní randomizovaná studie (Info)
Prospektivní randomizovaná studie porovnávající efektivitu a bezpečnost nové metody transmurální resekce (FTR - full thickness resection) a standardní terapie (EMR - endoskopická mukozální resekce a ESD - endoskopická submukózní disekce) kolorektálních lézí velikosti 10–25 mm s pozitivním příznakem non liftingu a/nebo s endoskopickými známkami povrchové submukózní invaze. Do projektu bude zařazeno 80 osob, kteří budou ošetřeni ve dvou specializovaných endoskopických centrech a kolonoskopicky sledováni po 6 měsících od vstupní terapeutické kolonoskopie a dále v intervalu 6-12 měsíců. Případná lokální reziduální neoplázie (LRN) bude endoskopicky ošetřena dle standardizovaného protokolu. Hlavním sledovaným cílem je výskyt R0 resekce definované jako enbloc resekce s histologicky potvrzenými negativními horizontálními i vertikálními okraji. Vedlejšími cíli jsou makroskopicky kompletní resekce, kurativní resekce, úspěšné zavedení FTR setu, délka výkonu, délka hospitalizace a výskyt komplikací.
 
NV19-04-00270prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
Určení hemodynamických parametrů stabilního a nestabilního plátu krkavice na in vitro modelu (Info)
Cílem karotické endarterektomie je prevence ischemické cévní mozkové příhody, jedné z nejčastějších příčin trvalého postižení či úmrtí ve vyspělých zemích. Současná indikační doporučení jsou založena dominantně na hodnocení stupně stenózy způsobené aterosklerotickým plátem. Přestože je známo, že charakter plátu může souviset s jeho rizikem klinické symptomatologie, zatím není vyjádřen v současných doporučeních American Heart Association (AHA). Na vývoj a charakter plátu má nejspíše velký význam hemodynamika v karotickém řečišti. Cílem našeho projektu je popsat vztah mezi hemodynamickými parametry a charakterem karotického plátu. Správnost našich matematických kalkulací chceme potvrdit pomocí laboratorních modelů karotických stenóz. Vizí našeho projektu je získat nástroj, který by dokázal včas diferencovat rizikové pláty od těch méně rizikových a poskytl možnost časné intervence před rozvojem klinické symptomatologie a tím zefektivnil význam preventivních opatření, jakým je karotické endarterektomie.
 
NV19-04-00272prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Vztah origa meningiomu k arachnoidálním membránám, rozsahu resekce a chirurgickým rizikům (Info)
Meningiomy baze lební se často projeví neurologickou symptomatikou, která je způsobena kompresí neurovaskulárních struktur. Základním terapeutickým principem je chirurgická resekce. Vztah mezi rozsahem chirurgické resekce, recidivou a celkovou dobou přežití pacientů je dobře dokumentován. Radikální resekce je však v některých případech zatížena poměrně vysokou morbiditou a mortalitou. Dobrá znalost anatomických poměrů, zejména vztahu nádoru k arachnoidálním membránám, by mělo pomoci ke snížení morbidity i mortality chirurgické léčby. Meningiomy během svého růstu způsobují postupnou dislokaci arachnoidálních membrán a okolních struktur. Arachnoidea formuje disekční koridor čím je vrstva pevnější a vícevrstevnatá tím radikálnější může být resekce. Klasifikace meningiomů baze lební zohledňující tento princip umožní snazší volbu vhodného terapeutického přístupu a usnadní plánovaní chirurgického zákroku. Plánovaná retrospektivní a prospektivní multicentrická studie otestuje danou hypotézu a ozřejmí rizikové faktory pro resekci meningiomů baze lební.
 
NV-19-08-00362doc. MUDr. František Charvát, Ph.D, EBIR
Hodnocení stability aterosklerotického plátu v karotidě pomocí digitální analýzy ultrazvukového obrazu u pacientů se stenózou vnitřní karotidy (Info)
Ateroskleróza je celosvětově nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příčinou cévní mozkové příhody. Cílem projektu je vytvořit software pro digitální analýzu ultrazvukového obrazu karotické stenózy, srovnat charakteristiky při vizuální a digitální analýze ultrazvukového obrazu nestabilního (symptomatického) a stabilního (asymptomatického) aterosklerotického plátu, detekovat změny v hladině vybraných plazmatických microRNA u pacientů se stabilním a nestabilním plátem a stanovit charakteristiky nestabilního plátu s ověřením hypotézy, že je možné identifikovat aterosklerotické pláty v karotidě s vyšším rizikem progrese anebo cévní mozkové příhody pomocí digitální analýzy ultrazvukového obrazu a genetické analýzy cirkulující mikroRNA. Identifikace charakteristik nestabilního plátu pomůže zlepšit do budoucna indikační kritéria pro karotickou endarterektomii či stenting u pacientů se stenózou karotidy nebo indikaci potenciální změny medikamentózní terapie. Digitální analýza obrazu by měla umožnit zlepšení diagnostiky nestabilního aterosklerotického plátu se snížením vlivu subjektivní chyby. Genetická analýza cirkulující mikroRNA je nový slibný přístup k hodnocení rizika progrese plátu.
 
NV19-08-00449MUDr. Jaroslav Kalvach(*)
Nové minimálně invazivní možnosti léčby pooperační recidivy Crohnovy choroby na experimentálním modelu (Info)
U velké části pacientů operovaných pro Crohnovu chorobu dojde v oblasti střevní anastomózy k recidivě. Medikamentózní léčba je v těchto případech většinou neúčinná a pacienti musejí být reoperováni. Nové endoskopické techniky by mohly oddálit nebo zcela eliminovat potřebu re-resekce a tím zlepšit kvalitu života nemocných a redukovat náklady na léčbu. Předpokládaným přínosem projektu je experimentální zhodnocení nových minimálně invazních metod léčby recidivy Crohnovy choroby včetně navržení funkčního terapeutického algoritmu. Během projektu dojde k vytvoření a testování unikátního zvířecího modelu, který bude použitelný i pro další studie. Projekt podporuje rozvoj nových léčebných postupů na základě modelů, využití nových technik s cílem snížení potencionálních komplikací a mezioborovou spolupráci chirurgů a gastroenterologů.
 
NV19-08-00525prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
Časná diagnostika hepatocelulárního karcinomu u pacientů s jaterní cirhózou pomocí nových molekulárně spektrometrických biomarkerů v krevní plazmě (Info)
Hepatocelulární karcinom (HCC) je nejčastějším primárním tumorem jater, jehož rozvoj je vázán na onemocnění jaterní cirhózou. Jedinou možností zlepšení nepříznivé prognózy HCC je diagnostika v časném stádiu. V současnosti se sledování rizikových skupin opírá o ultrasonografické vyšetření jater, jehož senzitivita a specificita je však nedostatečná. Existuje tak naléhavá potřeba stanovení vysoce spolehlivého biomarkeru. K tomuto účelu lze využít nového přístupu v podobě analýzy krevní plazmy unikátní kombinací vysoce citlivých metod chiroptické a vibrační spektroskopie – elektronového cirkulárního dichroismu, Ramanovy optické aktivity, infračervené a Ramanovy spektroskopie. Primárním cílem je nalézt nové biomarkery, které budou schopny spolehlivě odlišit pacienty s jaterní cirhózou bez HCC od těch s již rozvinutým HCC, případně identifikovat i premaligní léze. V letech 2019–2022 bude do studie zařazeno 100 pacientů s cirhózou bez HCC, 100 s cirhózou a HCC a 50 zdravých jedinců. Pomocí pokročilých spektroskopických metod a metabolomiky bude provedena analýza biomolekul v krevní plazmě.
 

 

Seznam ukončených projektů výzkumu a vývoje ÚVN

Registrační číslo projektu Řešitel (*spoluřešitel) Název projektu Odkaz do CEP
15-29111A MUDr. Eva Koblihová (*) Registr dekubitálních lézí – sjednocení sledování a strategie preventivních intervencí na národní úrovni. info
15-30186A prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. Alarminy v rozvoji a diagnostice septických komplikací tkáňového poškození. info
15-32791A prof. MUDr.  David Netuka, Ph.D. Změny čichu jako prediktor výsledku chirugické léčby chronických zánětů nosu ve srovnání s chirugickou léčbou nádorů rinobaze. info
17-30015A MUDr. Jiří Pudil (*) Srovnání léčby pacientů s kolorektálními karcinomem a synchronními metastázami jater metodou primary first-liver first approach v randomizované studii. info
TH 11453 doc. MUDr. et RNDr. Ondřej Bradáč, Ph.D. (*) Vývoj unikátní platformy pro bezkontaktní měření vybraných klinicky relevantních informací. info
TH 120487 MUDr. Pavel Hyšpler (*) Vývoj endodontických nástrojů. info