B1 Umístění: budova B1, přízemí


Komplexnost péče v medicíně dnes zahrnuje i sociální práci s klientem. Je důležité si uvědomit, že mezi zdravotní a sociální sférou je velmi úzká provázanost a nelze je oddělovat. Sociální práce ve zdravotnických zařízeních je pak specifikována jako podpora a pomoc klientovi a jeho blízkým při návratu do přirozeného prostředí s minimalizací negativních důsledků proběhlé nemoci.
Cílem je prevence sociálního vyloučení klienta a úsilí o zajištění všech dostupných zdravotních i sociálních služeb v rámci zachování nebo zlepšení kvality života se zaměřením na individuální potřeby.
Zdravotně sociální pracovník je nedílnou součástí multidisciplinárního týmu zdravotnického zařízení a aktivně se účastní na celém léčebném i ošetřovatelském procesu. Tato aktivní účast přispívá k celistvému pojetí klienta, vytvoření objektivního náhledu na klientovu situaci a zahájení efektivního řešení.

Poskytované zdravotně sociální služby:

  • Komplexní zdravotní a sociální poradenství dle typu onemocnění
  • zajištění  zařízení následné zdravotní rehabilitační, dlouhodobé a hospicové péče dle individuálních potřeb na základě domluvy s klientem i jeho blízkými v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách
  • poradenství a kontakty  na zdravotně - sociální terénní služby - pečovatelská služba, agentury zdravotní domácí péče (home care), tísňové volání, agentury osobní asistence, krizové linky pro seniory, půjčovny kompenzačních pomůcek
  • předání kontaktů a informací k vyřízení dávek státní sociální podpory, příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu, průkazu osob se zdravotním postižením, případně invalidního důchodu
  • zdravotně - sociální péči o klienty bez domova - umístění do zařízení následné péče, azylového domu, zprostředkování kontaktu se sociálním kurátorem dle místa bydliště
  • administrativní pomoc s vyřízením dokladů totožnosti u osamělých a nesoběstačných klient
  • předání kontaktů na domovy pro seniory a výpomoc s případnou administrativou spojenou s podáním žádostí
  • administrativní zajištění záležitostí spojených s úmrtím u osamělých zemřelých pacientů