S ohledem na platnost zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, bychom Vás rádi seznámili s vyplývajícími povinnostmi poskytovatele zdravotních služeb související s informováním pacienta:

  • Máte právo, abyste byl/a srozumitelným způsobem a v dostatečném rozsahu informován/a o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupua všech jeho změnách.
  • Nemocnice má povinnost Vás informovat o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to před jejich poskytnutím, a vystavit účet za uhrazené zdravotní služby.

  • Máte právo být informován o tom, že na poskytování zdravotních služeb se mohou podílet osoby získávající způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka /studenti/, a to včetně nahlížení do zdravotnické dokumentace, a že můžete přítomnost těchto osob při poskytování zdravotních služeb a nahlížení do zdravotnické dokumentace zakázat.

  • Nemocnice má povinnost informovat osobu Vámi určenou, nebo manžela či registrovaného partnera, nebo rodiče, nebo jinou osobu blízkou způsobilou k právním úkonům, je-li jí známo, že jste svévolně opustil/a zdravotnické zařízení lůžkové péče a Policii České republiky, a to v případech, kdy přerušením poskytování zdravotních služeb je vážně ohroženo Vaše zdraví nebo Váš život či třetích osob.

  • Máte právo být informován o dalších zdravotních službách a dalších možných sociálních službách, které mohou zlepšit Váš zdravotní stav, zejména o možnostech sociální, pracovní a pedagogické rehabilitace.

  • Nemocnice má povinnost zajistit, aby jiné nemocnici nebo jinému zdravotnickému pracovníkovi, od nichž si vyžádal/a konzultační služby, byly zpřístupněny informace vedené o Vašem zdravotním stavu ve zdravotnické dokumentaci, které jsou pro poskytnutí konzultačních služeb nezbytně nutné.

  • Nemocnice má povinnost včas informovat Vašeho zákonného zástupce o propuštění z jednodenní nebo lůžkové péče.

  • Nemocnice má povinnost v době nepřítomnosti nebo dočasného přerušení poskytování zdravotních služeb zpřístupnit pacientům informaci o poskytnutí neodkladné péče jinou nemocnicí v rámci její ordinační doby.

  • Nemocnice má povinnost předat jiným poskytovatelům zdravotních služeb nebo poskytovatelům sociálních služeb potřebné informace o Vašem zdravotním stavu nezbytné k zajištění návaznosti dalších zdravotních a sociálních služeb.